Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 marca 1922 r.
o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1. Do taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dn. 1 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920, Nr. 40 poz. 243) wraz z późniejszemi uzupełnieniami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

I. W części II "Postanowienia taryfowe" (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 40, poz. 243):

W p. 9 do wykazu B włącza się nowe pozycje:

"nasiona siewne zbóż i traw (z gr. 1 i 2), nasiona ogrodowe i warzywne oraz nasiona drzew owocowych i leśnych (gr. 8), i sadzeniaki ziemniaczane (z gr. 3) - za świadectwami Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

II. W "Wykazie opłat dodatkowych" (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 40, poz. 243):

W p. 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i t. d." dodaje się uwagę 3-a treści następującej:

"Uwaga 3. Za przetrzymanie wagonów, należących do kolei zagranicznych, wszystkie podane wyżej opłaty pobiera się w wymiarze podwójnym".

III. W części III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów- (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 78, poz. 536):

W gr. 16 tytuł "Oleje roślinne i t. d." uzupełnia się w sposób następujący: "Oleje i tłuszcze roślinne i t. d."

W gr. 18 "Spirytus i wódka" skreśla się pozycje,: "Wódki specjalne w butelkach".

W gr. 22 "Zwierzęta domowe żywe", w gr. 23 "Drób i ptactwo domowe" oraz w gr. 24 "Zwierzęta dzikie" - w rubryce, "Opłata za wagon i 1 km. zamiast liczb: 120, 150, 180 i 240 wstawia się odpowiednio: "kl. A", "kl. B", "kl. C" i "kl. D". W zależności od tego odnośnik w dole stronicy, oznaczony gwiazdką *), uzupełnia się słowami:

"Schematy opłat według klas A, B, C i D oraz opłaty przewozowe podane są w części IV Taryfy".

W tytule rubryki "Opłata za zwierzęta, załadowane ponad normę" słowo "maksymalną" zmienia się na "najwyższą".

W uwadze 1 do tejże gr. 22 zdanie pierwsze zmienia się w sposób następujący:

"Przy przesyłkach pośpiesznych zwierząt domowych i drobiu żywego, dokonywanych w pociągach towarowych przyśpieszonych lub mieszanych pobiera się opłaty obok podane; przy przesyłkach pośpiesznych, dokonywanych w pociągach osobowych - obok podane opłaty pobiera się z podwyższeniem o 50%".

W gr. 25 "Ryby i raki" w tytule grupy dodaje się odsyłacz (gwiazdka) *), w rubryce zaś "Uwagi" zamieszcza się uwagę następującą:

"*) Za ryby i raki żywe i świeże, przewożone w wagonach-chłodniach, przewoźne oblicza się według taryfy wagonowej za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 7.500 kg."

Równocześnie uwaga a) do tejże grupy otrzymuje brzmienie następujące:

"a) Za ryby i raki żywe i świeże, oraz za ryby i zarybek w naczyniach z wodą przewoźne przy przesyłkach pośpiesznych oblicza się według odnośnych klas taryfowych, ustalonych dla przesyłek zwyczajnych (por. pp. 9 i 10 oraz 44 - 47 Postan. taryf."

Klasyfikacja tejże gr. 25 zmienia się w sposób następujący:

"Jesiotr, łosoś, pstrąg, sandacz, sterleta i węgorz oraz ryby, przywozowe zagraniczne (oprócz śledzi) -świeże, solone lub wędzone Ia) - I - II

"Bretlingi, flondry i śledzie -- świeże, solone 1 wędzone Ia) - III - IV

"Wszelkie inne ryby i raki - żywe, świeże, mrożone, przekładane lodem lub przysypywane solą, jak również solone, wędzone, suszone i marynowane Ia) - II - III.

"Konserwy z ryb i raków w słojach i puszkach hermetycznych I - I - II.

W gr. 33 "Tłuszcze zwierzęce" pozycja "smalec i słonina" uzupełnia się nazwą "oraz sadło".

W gr. 38 "Odpadki z garbarstwa j kuśnierstwa" pozycję "szczecina" oraz "włosie, grzywy i ogony" zmienia się w sposób następujący:

"Szczecina czyszczona lub sortowana oraz włosień koński (grzywy i ogony) I - I - H.

"Sierść końska i bydlęca oraz szczeć świńska z rzeźni, nieczyszczone I - I - IV".

W gr. 42 "Drzewo opałowe i t d." pozycja pierwsza otrzymuje brzmienie następujące:

"Drzewo opałowe wszelkich gatunków drzew, oprócz dębowego, w okrąglakach, nie dłuższych nad 2 metry o średnicy w końcu cieńszym do 10 ctm., oraz drzewo opałowe, oprócz dębowego, w szczapach wszelkiej grubości nie dłuższych nad 2 mt.*) ".

W rubryce "Uwagi" do tejże gr. 42 zamieszcza się uwagę następującą:

"*) Taryfę klasy specjalnej stosuje się jedynie do przesyłek wagonowych drzewa, określonych w liście przewozowym jako "drzewo opałowe".

W gr. 43 "Wyroby z drzewa i t. d." w uwadze d) po słowach "meble gięte i plecione" dodaje się "nierozebrane".

W gr. 46 "Papier i t. d." włącza się pozycję nową: "Tektura falista i papier pakowy" I - II - III.

IV. W części IV "Schematy taryfowe i tablice opłat przewozowych" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 85, poz. 624):

W dziale A wprowadza się następujące nowe schematy opłat taryfowych:

"Klasy opłat wagonowych za przewóz zwierząt żywych domowych i dzikich oraz drobiu.

Klasa A.

Od 1 do 200 km. po 1.200 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 200 km.-24.000 mk.

Od 201 do 400 km.-24.000 mk. + po 1.000 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 400 km.-44.000 mk.

Od 401 do 600 km.-44.000 mk. + po 900 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 600 km.-62.000 mk.

Od 601 do 800 km.-62.000 mk. + po 800 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 800 km.-78.000 mk.

Od 801 km. i więcej-78.000 mk. + po 600 mk. za każde 10 mk. i wag. co czyni za 1.000 km.-90.000 mk.

Oprócz tego pobiera się stalą opłatą stacyjną w wysokości 1000 mk. za wagon.

Klasa B.

Od 1 do 200 km. po 1500 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 200 km.-30.000 mk.

Od 201 do 400 km.-30.000 mk .+ po 1.300 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 400 km.-56.000 mk.

Od 401 do 600 km.-56.000 mk. + po 1.100 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 600 km.-78.000 mk.

Od 601 do 800 km.-78.000 mk. + po 900 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 800 km.-96.000 mk.

Od 801 i więcej-96.000 mk. + 700 po mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 1.000 km.-110.000 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 1000 mk. za wagon.

Klasa C.

Od 1 do 200 km. po 1.800 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 200 km.-36.000 mk.

Od 201 do 400 km.-36.000 mk. + po 1.600 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 400 km.-68.000 mk.

Od 401 do 600 km.-68.000 mk. + po 1400 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 600 km.-96.000 mk.

Od 601 do 800 km.-96.000 mk. + po 1.200 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 800 km.-120.000 mk.

Od 801 km. i więcej-120.000 mk. + po 1.000 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 1.000 km.-140.000 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 1.000 mk. za wagon.

Klasa D.

Od 1 do 200 km. po 2400 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 200 krn.-48.000 mk.

Od 201 do 400 km.-48.000 mk. + po 2100 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 400 km.-90.000 mk.

Od 401 do 600 km.-90.000 mk. + po 1800 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 600 km. - 126.000 mk.

Od 601 do 800 km.-126.000 mk + po 1500 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 800 km.-156.000 mk.

Od 801 km. i więcej - 156.000 mk. + po 1200 mk. za każde 10 km. i wag. co czyni za 1.000 km.- 180.000 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 1.000 mk. za wagon.

Ustęp "Opłaty stacyjne za przewóz zwierząt" zastąpiony zostaje przez uwagę następującą:

"Uwaga: Opłaty stacyjne za przewóz zwierząt domowych w przesyłkach pojedynczych pobiera się w wysokości:

a) od koni, kuców, źrebiąt, rnułów, osłów oraz bydła rogatego rosłego - po 100 mk. od sztuki;

b) od wszystkich innych zwierząt domowych - po 40 mk. od sztuki".

Do tablic opłat przewozowych (Dział B) dodaje się uwagę następującej treści:

"Uwaga: Do wszystkich podanych w tablicach niniejszych opłat przewozowych włączone są właściwe opłaty stacyjne".

V. W części VI "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 93 poz. 689):

Warunki stosowania wyjątkowych taryf № 2 i № 3 uzupełnia się ustępem następującym:

"Za przesyłki niefrankowane, przeekspedjowywane na stacjach tranzytowych zagranicę bez przeładowania, stacja tranzytowa oblicza i pobiera przewoźne odrazu według odnośnej taryfy wyjątkowej".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 r.