Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.78.538

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 września 1921 r.
w przedmiocie zmian i podwyższenia taryfy osobowej. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Z dniem 1 października 1921 r. zmienia się dotychczasowe opłaty za przewóz osób, zawarte w "Taryfie z dnia 20 kwietnia 1920 r. na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" wraz ze wszelkiemi późniejszemi zmianami i uzupełnieniami (Dz. Ustaw № 40, poz. 242, № 43, poz. 269, № 47, poz. 293 i V 109, poz. 721 z r. 1920, oraz № 55, poz. 349, № 56, poz. 356 i № 74, poz. 509 z r. 1921), w sposób następujący:
§  1. W części I Taryfy.

Wyszczególnione w art. 16 Przepisów Przewozowych opłaty podwyższa się: zawartą w ust. 2 - do 200 mk., w ust. 3 - najniższą opłatę, za nie-zgłoszony przejazd w klasie wyższej lub w pociągu droższym - do 200 mk., zaś dopłatę do biletu w razie zgłoszenia - do 40 mk., w ust. 5 - opłatę za wstęp na części odgrodzone stacji bez ligitymacji - do 80 mk., a za zajęcie miejsca w pociągu - 100 mk.

Wskutek tego opłaty, wyszczególnione w postanowieniach wykonawczych do art. 16 Przepisów Przewozowych, podwyższa się: w post I (3) - do 40 mk. i w post. IV (2) - do 80 mk.

§  2. W części II Taryfy.

Wyszczególnione w rozdziale I opłaty jednostkowe za przewóz osób w pociągach osobowych i mieszanych podwyższa się: w klasie IV (w b. dzielnicy pruskiej) do 1.60 mk., w klasie III do 2 mk., w klasie II do 4 mk. i w klasie I do 6 mk. od osoby i kilometra.

Wskutek tego:

I. Dział A rozdziału I otrzymuje brzmienie poniżej przytoczone:

"A. Opłaty jednostkowe.

1. Opłaty jednostkowe wynoszą w pociągach osobowych i mieszanych w klasie IV (w b. dzielnicy pruskiej) 1.60 mk., w klasie III - 2 mk., w klasie II - 4 mk. i w klasie I - 6 mk. od osoby i kilometra.

2. Ceny biletów dodatkowych na pociągi pośpieszne wynoszą połowę cen biletów w pociągach osobowych i mieszanych, z uwzględnieniem jednak postanowienia pod liczbą 7.

3. Ceny biletów na pociągi pośpieszne otrzymuje się przez dodanie do cen biletów na pociągi osobowe i mieszane cen biletów dodatkowych na pociągi pośpieszne (p. 2).

4. Ceny biletów na pociągi luksusowe (ekspresowe) otrzymuje się przez dodanie do cen biletów na pociągi pośpieszne połowy cen tychże biletów.

5. Ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane do siedzenia w wagonach osobowych (plackart) wynoszą 20% ceny całego biletu na przejazd pociągiem odnośnego rodzaju i w odnośnej klasie wagonu, licząc conajmniej za 100 kilometrów.

6. Ceny wszelkich biletów oblicza się strefami po 10 km., licząc za pełne strefy.

7. Najniższa cena biletów w pociągach pośpiesznych i luksusowych (ekspresowych) równa się należności za 100 kilometrów.

8. Ceny wszelkich biletów, podzielnych przez pół, zaokrągla się do pełnych marek parzystych wzwyż".

II. W dziale B rozdziału 1 "Dopłaty za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego" tablica do punktu 1 zamienia się na tablicą poniżej przytoczoną:
Z biletemPRZY PRZEJŚCIU
do pociągu pospiesznegodo pociągu osobowego
KLASY
IIIIIIIII
cena biletu względnie różnica
Kl. II na pociąg pospieszny1 biletu kl. III na pociąg pospieszny--bez dopłaty-
Kl. III na pociąg pospieszny1 biletu kl. II na pociąg pospieszny1 biletu kl. III na pociąg pospieszny-1 biletu kl. III na pociąg pospieszny1/2 biletu kl. III na pociąg osobowy
Kl. I na pociąg osobowy1 biletu dodatkowego kl. I. na pociąg pospiesznybez dopłaty---
Kl. II na pociąg osobowy1 biletu dodatkowego kl. II na pociąg pospieszny +1 biletu kl. III na pociąg pospieszny1 biletu dodatkowego kl. II na pociąg pospieszny-1 biletu kl. III na pociąg osobowy-
Kl. III na pociąg osobowy1 biletu dodatkowego kl. III na pociąg pospieszny +1 biletu kl. II na pociąg pospieszny1 biletu dodatkowego kl. III na pociąg pośpieszny +1 biletu kl. III na pociąg pospieszny1 biletu dodatkowego kl. III na pociąg pospieszny1 biletu kl. II na pociąg osobowy1 biletu kl. III na pociąg osobowy

Następnie, w tymże dziale B, wskutek zmian opłat z art. 16 Przepisów Przewozowych, wyszczególniona w punktach 3 i -9 dopłata podwyższa się do 40 mk.

§  3. Ceny biletów okresowych, wyszczególnione w tablicy do punktu 15 dział C, rozdział I części II Taryfy wynoszą:
Odległość kilometrów(MiesięcznychSezonowychRocznych
Klasy
IIIIIIIIIIIIIIIIII
Marek
1 - 101800120060054003600180016200108005400
11- 203600240012001080072003600324002160010800
21 - 3054003600180016200108005400486003240016200
31 - 4072004800240021600144007200648004320021600
41 - 5090006000300027000180009000810005400027000
51 - 601080072003600324002160010800972006480032400
61 - 7012600840042003780025200126001134007560037800
71 - 8014400960048004320028800144001296008640043200
81 - 90162001080054004860032400162001458009720048600
91 - 1001800012000600054000360001800016200010800054000
§  4. Ceny tygodniowych biletów robotniczych, wyszczególnione w tablicy do punktu 12 części II Taryfy, rozdział 1, dział D-II, ust. A, wynoszą:
Odległość w kilometrachCeny tygodniowych biletów robotniczych
Marek
1-10120
11-20240
21-30360
31-40480
41-50600
§  5. Ceny biletów peronowych, przytoczone w rozdziale II części II taryfy, wynoszą:

1) na jednorazowy wstęp do odgrodzonej części stacji - 20 mk.

i 2) na wstęp do odgrodzonej części stacji w ciągu miesiąca kalendarzowego - 600 mk.

§  6. Opłaty, zawarte w rozdziale VII części II Taryfy (pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe, dla chorych i bagażowe) podwyższa się o 50%.
§  7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 października 1921 r.
* Z dniem 1 października 1921 r. opłaty z części I i II obowiązującej od dn. 1 czerwca 1920 r. "Taryfy z dn. 20 kwietnia 1920 r. na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo, podwyższa się o 100%. Wskutek tego podwaja się wszystkie opłaty, wyszczególnione w podniesionej wysokości w § 1-5 niniejszego rozporządzenia, opłaty zaś przewidziane w § 6 nieniejszego rozporządzenia, za pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe dla chorych, i bagażowe, podwyższa się o 200%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na kolejach normalnotorowych. (Dz.U.21.80.553).