Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.80.553

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 września 1921 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej na kolejach normalnotorowych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Podniesione rozporządzeniem z dn. 12 września 1921 r. (Dz. Ustaw № 78, poz. 538) opłaty z części I i II obowiązującej od dn. 1 czerwca 1920 r. "Taryfy z dn. 20 kwietnia 1920 r. na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. Ustaw № 40, poz. 242) zmienionej późniejszemi rozporządzeniami (Dz. Ust. № 43 poz. 269; № 47, poz. 293 i № 109, poz. 721 z r. 1920, oraz № 55, poz. 349; № 56, poz. 356 i № 74, poz. 509 z r. 1921), podwyższa się o 100%.

Wskutek tego podwaja się wszystkie opłaty, wyszczególnione w podniesionej wysokości w §§ 1-5 powołanego wyżej rozporządzenia z 12 września 1921 r. (Dz. Ustaw № 78, poz. 538), opłaty zaś za pociągi nadzwyczajne, wagony osobowe dla chorych, i bagażowe, podwyższa się nie o 50%, jak przewidziano w § 6 rzeczonego rozporządzenia, lecz o 200%.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 października 1921 r.