Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz:

a) o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.),

b) wydawanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);";

2) w art. 13 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych, jest właściwy do rozpoznania skargi na działalność konsula.";

3) w art. 28 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Za konsula czynności w postępowaniu podejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych.";

4) w art. 52 w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest konsul.";

5) w art. 54 w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Skargę wniesioną za pośrednictwem konsula minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania przez konsula.".

Art.  2. 

Do postępowań o wydanie wiz, o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 
1.  W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 33 930 000 zł, z tym że w:
1) 2019 r. - 3 110 000 zł;
2) 2020 r. - 3 320 000 zł;
3) 2021 r. - 3 320 000 zł;
4) 2022 r. - 3 320 000 zł;
5) 2023 r. - 3 790 000 zł;
6) 2024 r. - 3 320 000 zł;
7) 2025 r. - 3 320 000 zł;
8) 2026 r. - 3 320 000 zł;
9) 2027 r. - 3 790 000 zł;
10) 2028 r. - 3 320 000 zł.
2.  Wydatki związane z funkcjonowaniem niniejszej ustawy pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
3.  Minister właściwy do spraw zagranicznych monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, określonych w ust. 1. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wynosi więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister właściwy do spraw zagranicznych obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie niniejszej ustawy.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz. UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39).