[Wyłączenia spod właściwości sądów administracyjnych] - Art. 5. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Dz.U.2022.329 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Wyłączenia spod właściwości sądów administracyjnych] - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  5.  [Wyłączenia spod właściwości sądów administracyjnych]

Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

1)
wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;
2)
wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;
3)
odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;
4)
wiz wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych lub konsulów, z wyjątkiem wiz:
a)
o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.),
b)
wydawanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697);
5)
zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.