[Działanie osób prawnych] - Art. 28. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Dz.U.2022.329 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Działanie osób prawnych] - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28.  [Działanie osób prawnych]
§  1. 
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu.
§  2. 
Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej.
§  3. 
W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) za:
1)
organy administracji rządowej,
2)
państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3)
Skarb Państwa

- czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

§  3a. 
W przypadku, o którym mowa w § 3, sąd może zawiadomić o toczącym się postępowaniu Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z uwagi na przedmiot postępowania może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. 
Za konsula czynności w postępowaniu podejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych.