[Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia] - Art. 52. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Dz.U.2019.2325 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia] - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2325 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  52.  [Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia]
§  1. 
Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§  2. 
Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.
§  3.  8
 Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369) albo konsul.
§  4. 
(uchylony).
8 Art. 52 § 3 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lutego 2021 r.