Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1563

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r. do: 31 grudnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Przepisy dotyczące węglowodorów stosuje się do gazów szlachetnych.";

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 16b otrzymuje brzmienie:

"16b) wtłaczaniem wód do górotworu - jest pozbycie się wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych, wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych, solanek, a także wód złożowych, w tym wód z podziemnych magazynów węglowodorów, z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach węglowodorów zlokalizowanych w złożach soli kamiennej, polegające na ich wprowadzaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych;";

3) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kopie decyzji wydawanych na podstawie ustawy dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.";

4) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą.";

5) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1. Ten, kto w wyniku wykonywania robót geologicznych:

1) rozpoznał kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla i udokumentował go w stopniu umożliwiającym sporządzenie planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego kompleksu,

2) udokumentował złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności górniczej, z wyłączeniem złoża węglowodorów, w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża na podstawie koncesji na:

a) poszukiwanie złóż kopalin w zakresie obejmującym całe nowo udokumentowane złoże,

b) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, w zakresie:

– całości udokumentowanego złoża w wyniku prac poszukiwawczych,

– części udokumentowanego złoża w wyniku prac rozpoznawczych, w której podniósł jej kategorię rozpoznania w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża,

c) rozpoznawanie złóż kopalin, tylko w tej części złoża, w której podniósł jej kategorię rozpoznania w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża

- jest uprawniony do wnioskowania o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo dokumentację geologiczną złoża kopaliny.

3. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego do upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Niepodpisanie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego z przyczyn leżących po stronie podmiotu posiadającego uprawnienie do jej zawarcia, w terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje utratę prawa do zawarcia tej umowy.";

6) w art. 23:
a) w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji obszaru prowadzenia zamierzonej działalności;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin.";

7) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.";

8) w art. 37 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję w przypadku utraty użytkowania górniczego, bez względu na przyczynę.";

9) w art. 49a:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b) uchyla się ust. 3,
c) w ust. 7 uchyla się pkt 6,
d) uchyla się ust. 15,
e) w ust. 16 uchyla się pkt 2;
10) w art. 49b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, powiadomić ministra właściwego do spraw środowiska o tej zmianie. Do powiadomienia dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w 5 egzemplarzach.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw środowiska wiadomości o zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, organ ten wszczyna z urzędu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie danych, ponowne postępowanie kwalifikacyjne wobec tego podmiotu, w zakresie ujawnionych zmian, chyba że w ocenie organu zmiany nie spowodują, że podmiot przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11.",

c) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) uchyla tę decyzję - w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu.";

11) w art. 49c w ust. 3 uchyla się pkt 2;
12) art. 49d otrzymuje brzmienie:

"Art. 49d. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz wniosku, o którym mowa w art. 49e.";

13) art. 49e otrzymuje brzmienie:

"Art. 49e. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego albo na wniosek zainteresowanego podmiotu.";

14) po art. 49e dodaje się art. 49ea-49ee w brzmieniu:

"Art. 49ea. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli obszar, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty aktualnym ogłoszeniem, o którym mowa w art. 49f ust. 1, albo nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące tego obszaru.

Art. 49eb. 1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - dodatkowo czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania;

4) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża:

a) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a także wskazuje się minimalną kategorię rozpoznania złoża,

b) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich zakres,

c) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych;

5) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

a) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

b) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny oraz stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, a także środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,

c) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

d) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

6) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

7) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

8) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złoża, w tym zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;

9) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym;

10) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;

11) proponowaną technologię prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

12) proponowaną wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego;

13) w przypadku gdy wniosek składa wspólnie kilka podmiotów, wniosek określa dodatkowo elementy, o których mowa w art. 49j ust. 2.

2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

1) dowody istnienia określonych w nich okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;

2) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17;

3) załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża - załączniki graficzne określające projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 49k ust. 2 - pisemne zobowiązanie, o którym mowa w tym przepisie;

5) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79;

6) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża - dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Art. 49ec. 1. Informację o złożeniu pierwszego wniosku o udzielenie koncesji przez zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 49ea, organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ koncesyjny.

2. Ogłoszenie zawiera:

1) informację o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji;

2) informację o rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja;

3) określenie przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność;

4) termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5) kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnieniem art. 49k ust. 1, 1a oraz 3.

3. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea, do dnia zamieszczenia ogłoszenia został złożony wniosek o udzielenie koncesji obejmujący w całości lub w części tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności, podstawą do zamieszczenia ogłoszenia jest pierwszy złożony wniosek.

4. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie wszczyna się innych postępowań dotyczących całości lub części tej samej przestrzeni oraz rodzaju działalności objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte umarza się.

5. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny prowadzi to postępowanie wobec podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea.

6. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zostanie złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski o udzielenie koncesji według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

7. Złożone wnioski o udzielenie koncesji nie podlegają zmianom mogącym wpłynąć na ocenę kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

8. Do porównania wniosków o udzielenie koncesji przepisy art. 49m ust. 1a-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 49ed. 1. W przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea, złożony wspólnie przez kilka podmiotów, organ koncesyjny niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożonym wnioskiem o udzielenie koncesji lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.

3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożonym wnioskiem o udzielenie koncesji oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie informuje o tym operatora.

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy.

5. Organ koncesyjny umarza postępowanie, w przypadku gdy:

1) nie zostanie przekazana organowi koncesyjnemu umowa o współpracy;

2) w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie usunięto niezgodności.

Art. 49ee. 1. Organ koncesyjny, po uzyskaniu wymaganych ustawą opinii lub uzgodnień, udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1) na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, albo

2) w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy - na rzecz stron tej umowy

- i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.

2. Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - ze wszystkimi tymi podmiotami.

3. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art. 29, a także w przypadku gdy przed udzieleniem koncesji podmiotowi, a gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - co najmniej jednemu z podmiotów, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę.";

15) w art. 49g w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1a, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;

2) wydobywanie węglowodorów ze złóż:

a) dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt 1,

b) uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów,

c) uzyskuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;";

16) w art. 49h w ust. 3:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i miejsce ich składania;

4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert wraz z określeniem ich znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1, oraz zakres współpracy, o którym mowa w art. 49k ust. 1a;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu, sposobu oraz terminu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, a jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2;";

17) w art. 49i ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 49h ust. 2, zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.

2. Organ koncesyjny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.";

18) w art. 49j:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, obowiązany do wykonywania wobec organów administracji publicznej praw i obowiązków wynikających z udzielonej koncesji, o której mowa w niniejszym rozdziale, oraz obowiązany do ponoszenia odpowiedzialności wobec tych organów i osób trzecich, a także uprawniony do reprezentowania pozostałych przedsiębiorców, którym udzielono tej koncesji, na zasadach określonych w ustawie.";

19) w art. 49k po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W ramach badania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się również zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanymi dalej "jednostkami naukowymi", zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków, wpisanymi na listę jednostek naukowych, o której mowa w art. 49ka ust. 1.";

20) po art. 49k dodaje się art. 49ka w brzmieniu:

"Art. 49ka. 1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi listę jednostek naukowych.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska wpisuje jednostkę naukową na listę, o której mowa w ust. 1, na jej wniosek, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) osiągnięcia naukowe,

2) potencjał naukowy,

3) efekty działalności naukowej

– w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych 1 mających zastosowanie do tych warunków.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane podstawowe jednostki naukowej, w tym jej nazwę, siedzibę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dane o publikacjach i monografiach naukowych;

3) patenty, zgłoszenia międzynarodowe, wdrożenia technologii i projekty wynalazcze;

4) informacje o potencjale naukowym;

5) informacje o najważniejszych osiągnięciach jednostki naukowej w zakresie pozostałych efektów działalności.

5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny jednostki naukowej, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku.

6. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu jednostki naukowej na listę, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy jednostka naukowa nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 3.

7. Jednostka naukowa wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, jest obowiązana do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw środowiska aktualnych informacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

8. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze decyzji, skreślić jednostkę naukową z listy, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) wniosku tej jednostki naukowej;

2) likwidacji lub podziału tej jednostki naukowej;

3) zaprzestania spełniania przez tę jednostkę naukową kryteriów, o których mowa w ust. 3.

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, przez jednostkę naukową oraz wzór wniosku o wpis na listę jednostek naukowych, kierując się potrzebą sprawnego przeprowadzania procedury wpisu jednostek naukowych na listę.";

21) w art. 49t ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem art. 49y ust. 2, 5 i 8.";

22) w art. 49v uchyla się pkt 6;
23) w art. 49x:
a) uchyla się ust. 1,
b) uchyla się ust. 3,
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, wnosi się w następujących formach:",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia koncesji.",

e) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.",

f) w ust. 7 uchyla się pkt 1,
g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 i 2a.",

h) uchyla się ust. 9,
i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w skład masy upadłości.";

24) w art. 49y:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania nie oznacza przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.",

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złóż.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Razem z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania składa się wniosek o zmianę decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1.",

d) uchyla się ust. 7,
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż.",

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest przedłużenie:

1) fazy poszukiwania i rozpoznawania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8, oraz uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;

2) fazy wydobywania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt 1.";

25) w art. 49z dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, które przysługuje wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności.";

26) w art. 49za:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów, przystąpienie do wydobywania węglowodorów z tych złóż wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnych dla tych złóż.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Organ koncesyjny, na wniosek przedsiębiorcy, może dokonać zmiany decyzji inwestycyjnej dla tego złoża. Do zmiany decyzji inwestycyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7. Przepisu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.",

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Granice obszarów górniczych określone w decyzjach inwestycyjnych lub ich zmianach po zakończeniu fazy poszukiwania i rozpoznawania zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnych albo ich zmian zobowiązuje do zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania albo zmiany decyzji inwestycyjnej.",

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku udokumentowania złoża węglowodorów położonego w przestrzeni co najmniej dwóch przylegających do siebie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy lub stron umowy o współpracy, organ koncesyjny wydaje jedną decyzję inwestycyjną dla tego złoża, która określa warunki wykonywania fazy wydobywania dla wszystkich koncesji, w przestrzeni których położone jest udokumentowane złoże.";

27) w art. 49zc ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż - od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, jest obowiązany do przekazywania państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża oraz informowania organu koncesyjnego o tym przekazaniu.";

28) w art. 49zd ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny na nowo określa wysokość, zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2 lub 2a, a w przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, także termin doręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji przenoszącej koncesję.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w:

1) art. 49x ust. 2 - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji przenoszącej koncesję;

2) art. 49x ust. 2a - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie określonym w decyzji przenoszącej koncesję.";

29) w art. 49zf ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koncesja wygasa również w przypadku gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 pkt 2 i 3 albo w art. 49zd ust. 7 pkt 1, albo w terminie określonym w decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 6, dowodu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2 lub 2a.";

30) w art. 49zg:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż nie stosuje się procedur, o których mowa w art. 49e, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia przestrzeni nią wyznaczonej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Jeżeli uzasadnione jest to szczególnymi warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem, do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż nie stosuje się procedur, o których mowa w art. 49e, również w przypadku powiększenia obszaru górniczego, wyznaczonego odpowiednio w decyzji inwestycyjnej lub w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, związanego ze zmianą granic złoża, będącego przedmiotem eksploatacji, określonego w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

1b. Zmiana koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli obszar, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty aktualnym ogłoszeniem, o którym mowa w art. 49f ust. 1, albo nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące tego obszaru, albo nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 49e, albo obszar nie jest objęty inną koncesją na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów.

1c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1b, może zostać złożony do organu koncesyjnego w terminie 3 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.";

31) w art. 49zh ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonują strony umowy o współpracy w sposób określony, w drodze decyzji, przez organ koncesyjny proporcjonalnie do procentowego udziału stron w zyskach i kosztach określonego w umowie o współpracy.";

32) w art. 49zj w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) z wniosku o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49e;";

33) użyte w art. 52 ust. 1, 2 i 5 pkt 2 wyrazy "art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 69 ust. 1 pkt 1";
34) użyte w art. 54 pkt 3 i 4, art. 55 ust. 1 oraz art. 57 ust. 2 wyrazy "art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b" zastępuje się wyrazami "art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. a";
35) użyte w art. 56 pkt 2-5 i 7 wyrazy "art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. c" zastępuje się wyrazami "art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. b";
36) w art. 66 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, każdy w zakresie swojego działania, ogłaszają, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.";

37) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Art. 69. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.

2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz kieruje się odpowiednio potrzebą zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, a także zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji.";

38) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

"Art. 69a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania:

a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7,

b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5;

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.

2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz kieruje się odpowiednio potrzebą zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych i potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach albo zakładach górniczych, a także adekwatności przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego do usytuowania w schemacie organizacyjnym zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych badaniami psychologicznymi oraz pozostałych wymagań do wykonywanych czynności specjalistycznych, oraz rodzaju zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, a także zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji.";

39) w art. 79 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prace geologiczne z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.";

40) w art. 80:
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach. Organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowa w art. 8.

5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych, a w przypadku robót geologicznych wykonywanych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów - opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie technicznych możliwości prowadzenia działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, a także opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji robót geologicznych.",

b) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót.";

41) w art. 80a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek do projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Dodatek do projektu robót geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, dołącza się do wniosku o zmianę koncesji.

2b. Dodatek do projektu robót geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów zatwierdza, w drodze decyzji, organ koncesyjny, wyłącznie w przypadku gdy zmiany projektu nie mają bezpośredniego wpływu na warunki określone w koncesji.",

c) uchyla się ust. 4;
42) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie właściwy organ administracji geologicznej i państwową służbę geologiczną, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.";

43) w art. 82:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża albo wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, a także określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz wykonania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, ma obowiązek bieżącego przekazywania państwowej służbie geologicznej:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, ma dodatkowo obowiązek bieżącego informowania organu koncesyjnego o przekazaniu państwowej służbie geologicznej danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.";

44) w art. 85a:
a) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) podmiot nie dołączył do zgłoszenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 6.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, w przestrzeni wyznaczonej koncesją na działalność regulowaną ustawą, dotyczącą kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, do uzyskania pisemnej zgody przedsiębiorcy, któremu udzielono tej koncesji, co do terminu, lokalizacji i zakresu tych robót.",

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1) organowi administracji geologicznej,

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu organowi administracji morskiej

– na zasadach określonych w art. 81 ust. 2.";

45) w art. 92 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.";

46) w art. 93:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych.",

b) uchyla się ust. 4d,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.";

47) w art. 94 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.";

48) w art. 100:
a) w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) wydobywania węglowodorów ze złóż w czasie trwania fazy wydobywania, o której mowa w art. 49v pkt 2 lit. b,",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1-2 oraz w ust. 3 i 3a, wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.";

49) w art. 107 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 3, organ koncesyjny niezwłocznie doręcza właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.";

50) w art. 107a w ust. 2 w pkt 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w przypadku stwierdzenia, w szczególności na podstawie wyników monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, znaczących różnic pomiędzy zachowaniem dwutlenku węgla w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla a jego prognozowanym zachowaniem, dotyczących w szczególności nowych źródeł dwutlenku węgla, w tym dróg, miejsc, wielkości i natężenia wycieku dwutlenku węgla oraz jego wydostania się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lub jego migracji;";

51) w art. 108:
a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża, dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej albo w planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku:",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do wglądu odpis koncesji oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża, dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, kopię decyzji inwestycyjnej albo plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót geologicznych.";

52) w art. 109 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku zmiany lub wydania nowych decyzji, o których mowa w art. 108 ust. 9 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany do zmiany planu ruchu zakładu górniczego.";

53) w art. 161 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;

1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz wód złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów;";

54) w art. 162 w ust. 1 uchyla się pkt 12;
55) uchyla się art. 162b-162f;
56) w art. 174 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku wystąpienia poważnego niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku śmiertelnego, wypadku ciężkiego albo wypadku zbiorowego, w ruchu zakładu górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ nadzoru górniczego ustala stan faktyczny i przyczyny tego zdarzenia lub wypadku oraz niezwłocznie przekazuje te ustalenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.";

57) w art. 205 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złoża lub siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, jeżeli dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu jej obowiązywania i jest uzasadniona racjonalną gospodarką złożem wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Przepisu art. 23 ust. 2a pkt 1 nie stosuje się.";

58) w art. 207 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy podmiot, który nabył prawo do informacji geologicznej, został zlikwidowany bez rozstrzygnięcia o sukcesji prawa do informacji geologicznej lub nie jest możliwe ustalenie podmiotu, któremu przysługuje to prawo, Skarb Państwa może rozporządzać tym prawem.";

59) w załączniku do ustawy w tabeli:
a) po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:
10aGazy szlachetnetys. m340
b) po lp. 12a dodaje się lp. 12b i 12c w brzmieniu:
12bGaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3tys. m323,40
12cGaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3tys. m36,07
c) po lp. 34 dodaje się lp. 34a w brzmieniu:
34aPierwiastki ziem rzadkichkg500
Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317 i 1338) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Badania naukowe na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym mogą być prowadzone przez obce państwa oraz obce osoby prawne i fizyczne, a także przez właściwe organizacje międzynarodowe, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, wydanego po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, z zastrzeżeniem art. 32a.";

2) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, odmawia wydania pozwolenia lub je cofa, jeżeli badania naukowe zagrażają zanieczyszczeniem środowiska. W tym samym trybie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może odmówić wydania pozwolenia na prowadzenie takich badań, jeżeli badania te:

1) dotyczą bezpośrednio zasobów naturalnych strefy;

2) wymagają drążenia dna, użycia środków wybuchowych lub wprowadzenia do środowiska morskiego substancji szkodliwych;

3) wymagają budowy lub użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 72 w ust. 2 w pkt 2 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. j-l w brzmieniu:

"j) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji,

k) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego do 6 lat, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji,

l) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji;";

2) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, oraz w odrębnych przepisach.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2016 r. poz. 566 i 1991) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:
a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przy czym warunkiem przeniesienia koncesji jest posiadanie przez podmiot, który ubiega się ojej przeniesienie, decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;",

b) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przy czym warunkiem przeniesienia koncesji jest posiadanie przez podmiot, który ubiega się o przeniesienie, decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;";

2) w art. 10 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku gdy celem zmiany koncesji jest zwiększenie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, organ koncesyjny może przedłużyć czas obowiązywania koncesji na okres niezbędny do realizacji tych prac. W takim przypadku przedsiębiorca wraz z wnioskiem o zmianę koncesji składa dodatek do projektu robót geologicznych oraz wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, czy znajduje się on pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa, albo kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2, oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku stosuje się przepisy art. 49a ustawy zmienianej w art. 1. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania koncesji nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2.

4. W celu przedłużenia czasu obowiązywania koncesji wymagane jest posiadanie przez przedsiębiorcę decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1.

5. Organ koncesyjny, w drodze decyzji, odmawia przedłużenia czasu obowiązywania koncesji w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, a także w przypadku gdy przedsiębiorca nie spełnia wymogu określonego w ust. 4.";

3) w art. 12 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Organ koncesyjny, w drodze decyzji, odmawia udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, a także w przypadku gdy przedsiębiorca, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 - wszystkie podmioty, nie uzyskały decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1.";

4) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorca, który na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopaliny udzielonej na podstawie przepisów dotychczasowych, rozpoznał złoże kopaliny i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża, posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną tego złoża.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przedsiębiorca, który zgodnie z art. 16 ust. 2 i 2a ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, która została dostosowana zgodnie z art. 16 ust. 2 do wymagań określonych w art. 89a ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowuje roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną tego złoża.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedsiębiorca, który na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów udzielonej na podstawie przepisów dotychczasowych rozpoznał złoże węglowodorów i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz po dniu wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża, posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 3 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża.";

5) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot posiadający roszczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża takiemu podmiotowi nie wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku stosuje się przepisy art. 49a ustawy zmienianej w art. 1. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.";

6) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzja o przekształceniu koncesji, o której mowa w art. 9, stanowi podstawę do wpisu podmiotu, który uzyskał taką decyzję, do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy zmienianej w art. 1:

1) na listę, o której mowa w art. 49c ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku gdy podmiot, który złożył wniosek o przekształcenie koncesji, uzyskał opinie wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą - opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa,

2) na listę, o której mowa w art. 49c ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku gdy podmiot, który złożył wniosek o przekształcenie koncesji, uzyskał opinie wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą - opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa, oraz wykazał się doświadczeniem polegającym na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów

- jeżeli podmiot ten przed dniem uzyskania decyzji o przekształceniu koncesji nie uzyskał decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1.";

7) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do postępowań o zatwierdzenie dostosowanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się art. 93 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

8) uchyla się art. 25.
Art.  5. 

W przypadku zatwierdzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, w drodze decyzji, dokumentacji geologicznej złoża albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla stosuje się przepis art. 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  6. 
1.  Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 49a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Decyzje wydane na podstawie art. 49a ust. 16 pkt 1 i 2 ustawy, zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją moc.
Art.  7. 

Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 49b ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  8. 

Przepisu art. 49g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do przestrzeni, których dotyczą informacje, o których mowa w art. 49f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, ogłoszone przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Art.  9. 
1.  W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ogłoszono wszczęcie postępowania przetargowego, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, do tego postępowania:
1) stosuje się przepisy art. 49h ust. 3 pkt 4 i 7, art. 49i i art. 49j ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) nie stosuje się przepisu art. 49k ust. 1a.
2.  Do postępowań w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w art. 49h ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
Art.  10. 

Do koncesji udzielanych w toku postępowań, o których mowa w art. 49h ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 49u, art. 49v i art. 49x ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  11. 

Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 49y ust. 2 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  12. 
1.  Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż udzielone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wymagają dostosowania z urzędu przez organ koncesyjny do wymagań określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Do czasu dostosowania koncesji, o których mowa w ust. 1, do ich wykonywania w zakresie zabezpieczeń, o których mowa w art. 49x ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.  W przypadku cofnięcia koncesji, o których mowa w ust. 1, przed ich dostosowaniem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 49zh ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
4.  Organ koncesyjny zwraca niewykorzystaną część zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wniesionego w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszoną o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek przedsiębiorcy, a w przypadku udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o współpracy - na rachunek wspólny, o którym mowa w art. 49zp ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  13. 

Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 49zd ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  14. 

Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 49zg ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  15. 
1.  Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 80a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  W przypadku zatwierdzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, w drodze decyzji, dodatku do projektu robót geologicznych, wprowadzającego istotne zmiany projektu robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji, do zmiany koncesji z urzędu w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek do projektu robót geologicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art.  16. 
1.  W przypadku projektów robót geologicznych obejmujących wykonanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, zgłoszonych ministrowi właściwemu do spraw środowiska zgodnie z art. 85a ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Dla projektów, o których mowa w ust. 1, zgłoszonych ministrowi właściwemu do spraw środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych, dla których nie został zgłoszony sprzeciw, do wykonywania stosuje się art. 85a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  17. 
1.  Do postępowań w sprawie udzielenia, zmiany i przeniesienia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do postępowań, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.
Art.  18. 
1.  Do postępowań o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wszczętych na wniosek, o którym mowa w art. 14 ustawy zmienianej w art. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 23 ust. 1 pkt 1a, art. 23 ust. 1 pkt 3 i art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2.  Do koncesji, o których mowa w art. 14 ustawy zmienianej w art. 4, stosuje się przepisy art. 49t ust. 1 i art. 49x ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 49u i art. 49 w ustawy zmienianej w art. 1.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów, która została dostosowana do wymagań określonych w art. 89a ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  19. 
1.  Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie poszukiwanie złoża węglowodorów, ma prawo złożenia do dnia 31 grudnia 2018 r. wniosku o przekształcenie tej koncesji w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1.
2.  Do wniosku o przekształcenie koncesji stosuje się odpowiednio art. 24 i art. 25 ustawy zmienianej w art. 1.
3.  Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto:
1) proponowany czas obowiązywania koncesji, w tym czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6:
a) operatora, którym może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający koncesję, której dotyczy wniosek o przekształcenie,
b) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych wszystkich podmiotów składających wniosek wyniosła 100%;
3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych.
4.  Do wniosku o przekształcenie koncesji dołącza się:
1) wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, czy przedsiębiorca znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa, albo kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 - projekt umowy o współpracy;
3) opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji będącej przedmiotem przekształcenia, z przedstawieniem ich wyników.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oraz postępowania prowadzonego na podstawie tego wniosku stosuje się przepisy art. 49a ustawy zmienianej w art. 1. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie przekształcenia koncesji nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.
6.  W przypadku gdy o przekształcenie koncesji występuje przedsiębiorca wspólnie z innymi podmiotami, do tych podmiotów stosuje się przepisy ust. 4 pkt 1 i ust. 5.
7.  Do przekształcenia koncesji wymagane jest posiadanie przez przedsiębiorcę, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 - przez wszystkie podmioty, decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1.
8.  W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o przekształcenie koncesji lub ustawą zmienianą w art. 1, organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.
9.  W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o przekształcenie koncesji oraz ustawą zmienianą w art. 1, organ koncesyjny niezwłocznie informuje o tym operatora.
10.  Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, operator przesyła organowi koncesyjnemu umowę o współpracy. Do umowy o współpracy stosuje się przepisy art. 49zi-49zw ustawy zmienianej w art. 1.
11.  Do postępowania w sprawie przekształcenia koncesji stosuje się art. 8, art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo art. 23 ust. 2 pkt 2, a także art. 23 ust. 1a oraz art. 41 ustawy zmienianej w art. 1.
12.  Przekształcenie koncesji następuje w drodze decyzji:
1) na rzecz przedsiębiorcy, który złożył wniosek o jej przekształcenie;
2) na rzecz stron umowy o współpracy - w przypadku przekazania organowi koncesyjnemu tej umowy.
13.  Do koncesji stosuje się przepisy art. 49t ust. 1, art. 49v, art. 49y, art. 49zc, art. 49zd, art. 49zf-49zh ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 49z-49zb i art. 49ze ustawy zmienianej w art. 1.
14.  W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie przekształcenia koncesji upłynie termin jej obowiązywania, nie wygasa ona do czasu zakończenia tego postępowania.
15.  Z dniem przekształcenia koncesji dotychczasowa umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego wygasa. Przekształcenie koncesji zobowiązuje do niezwłocznego zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
16.  Organ koncesyjny, w drodze decyzji, odmawia przekształcenia koncesji w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, a także w przypadku gdy przedsiębiorca, a w sytuacji, o której mowa w ust. 6 - wszystkie podmioty, nie spełniają warunków określonych w ust. 7.
17.  Organ koncesyjny, w drodze decyzji, umarza postępowanie o przekształcenie koncesji, w przypadku gdy operator nie przekazał organowi koncesyjnemu umowy o współpracy.
18.  W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 16, koncesja, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4.
Art.  20. 
1.  Dokumentacja geologiczna złoża węglowodorów, zatwierdzona na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r., wymaga dostosowania do wymagań określonych w art. 89a ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 49e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Dostosowanie następuje przez opracowanie dokumentacji, o której mowa w art. 89a ustawy zmienianej w art. 1, spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.
2.  Dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, o której mowa w ust. 1, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych.
3.  Do postępowań o zatwierdzenie dostosowanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się art. 93 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.  W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 49e lub art. 49ec ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów zostaje zatwierdzona na rzecz podmiotu, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę w wyniku porównania wniosków, albo na rzecz podmiotów, których wspólnie złożony wniosek uzyskał najwyższą ocenę w wyniku porównania wniosków, przed udzieleniem koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Postępowania o zatwierdzenie dostosowanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, wszczęte na podstawie wniosków złożonych przez podmioty, którym odmówiono udzielenia koncesji, w drodze decyzji, umarza się.
Art.  21. 

Do postępowań, o których mowa w art. 205 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  22. 

Do postępowań, o których mowa w art. 28 i art. 29 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  23. 
1.  Do przedłużenia terminu obowiązywania koncesji, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 lit. j oraz k ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą również w przypadku postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Na złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wniosek podmiotu występującego o przedłużenie koncesji, o których mowa w ust. 1, w zakresie wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.
3.  Do postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie art. 3 pkt 2 niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych rozstrzygnięciem w I instancji przez właściwy organ, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.  Do postępowań, o których mowa w ust. 3, toczących się w II instancji lub toczących się ponownie w I instancji w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji przez organ lub sąd administracyjny stosuje się art. 80 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.
Art.  24. 
1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 49a ust. 18 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 49a ust. 18 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 oraz art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 69, art. 69a oraz art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  25. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 59 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.