Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 18 w ust. 2 w pkt 7 w lit. f wyrazy "projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego";
2)
użyte w art. 29 w ust. 3 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "projekt budowlany" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego";
3)
w art. 29 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.";

4)
w art. 38 w ust. 2 i w art. 39 w ust. 3a w pkt 2 wyrazy "projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami "projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego";
5)
w art. 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zgody, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.";

6)
w art. 43 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.".