[Pozostawienie w pasie drogowym urządzeń obcych] - Art. 38. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Pozostawienie w pasie drogowym urządzeń obcych] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  38.  [Pozostawienie w pasie drogowym urządzeń obcych]
1.  74
 Istniejące w pasie drogowym urządzenia obce, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego oraz nie zakłócają wykonywania zadań zarządcy drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie.
2. 
Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
3. 
Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
74 Art. 38 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.