Art. 43. - [Usytuowane obiektów budowlanych przy drogach] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2024 r.
Art.  43.  [Usytuowane obiektów budowlanych przy drogach]
1. 
Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
Lp.Rodzaj drogiW terenie zabudowyPoza terenem zabudowy
1Autostrada30 m50 m
2Droga ekspresowa20 m40 m
3Droga ogólnodostępna
a) krajowa10 m25 m
b) wojewódzka, powiatowa8 m20 m
c) gminna6 m15 m
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2a. 
Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.