[Zasady umieszczania nadziemnych liniowych urządzeń obcych wzdłuż pasów drogowych] - Art. 42. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Zasady umieszczania nadziemnych liniowych urządzeń obcych wzdłuż pasów drogowych] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  42.  [Zasady umieszczania nadziemnych liniowych urządzeń obcych wzdłuż pasów drogowych]
1.  95
 Zabrania się umieszczania nadziemnych liniowych urządzeń obcych wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa.
2.  96
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie nadziemnego liniowego urządzenia obcego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.  97
 Urządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane na:
1)
obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości - poza częściami drogi przeznaczonymi do ruchu i postoju pojazdów oraz pasem dzielącym,
2)
terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogowym poza częściami drogi przeznaczonymi do ruchu i postoju pojazdów oraz pasem dzielącym

- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. 
Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
5. 
Zgody, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
95 Art. 42 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
96 Art. 42 ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
97 Art. 42 ust. 3 zmieniony przez art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.