Art. 2. - Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2770

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
w ust. 1 w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka",

b)
w ust. 2 w pkt 1 i 4 po wyrazach "ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "i 3a";
2)
w art. 5 w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy "lub zakładzie kształcenia nauczycieli";
3)
w art. 13a wyrazy "w art. 12 pkt 5 i 10-12, art. 12a oraz art. 15 ust. 2 pkt 12" zastępuje się wyrazami "w art. 12 pkt 5 i 10-12 oraz art. 12a";
4)
w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli";
5)
w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wyroby te przysługują na zasadach i do wysokości limitu finansowania określonego w ustawie o refundacji i przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 tej ustawy.";

6)
w art. 42c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowania danego świadczenia gwarantowanego - w przypadku medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz świadczeń udzielanych w ramach programów zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa;";

7)
w art. 43a:
a)
w ust. 3 wyrazy "z budżetu państwa" zastępuje się wyrazami "przez Fundusz",
b)
uchyla się ust. 5;
8)
w art. 43b:
a)
w ust. 7 wyrazy "z budżetu państwa" zastępuje się wyrazami "przez Fundusz",
b)
uchyla się ust. 9;
9)
w art. 48 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje programy polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie:

1) profilaktyki, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV;

2) profilaktyki, diagnostyki i leczenia lekami o bezpośrednim, swoistym działaniu przeciwwirusowym osób osadzonych w zakładach penitencjarnych z przewlekłym, wirusowym zapaleniem wątroby typu C;

3) leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

1b. Programy polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1a, finansuje Fundusz w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokonanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.";

10)
w art. 66:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, pełniący terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierze powołani do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierze pasywnej rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) żołnierze zawodowi;",

w pkt 17 skreśla się wyrazy "oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli",
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;",

b)
w ust. 2 i 2a wyrazy "pkt 17-20" zastępuje się wyrazami "pkt 17-20a";
11)
w art. 67 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Obowiązek opłacenia składki nie dotyczy osób, o których mowa w art. 66 ust. 1:

1) pkt 2;

2) pkt 16, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów;

3) pkt 17, 18, 20, 20a i 24 - niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;

4) pkt 25 - niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

5) pkt 31, 31a i 31b.";

12)
w art. 73:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczniów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia do szkoły, a wygasa z dniem ukończenia szkoły albo skreślenia z listy uczniów;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, 20a i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia odpowiednio pierwszego semestru kształcenia, obowiązkowego stażu lub kursu, a wygasa z dniem ukończenia odpowiednio studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej lub stażu lub kursu albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów lub listy uczestników stażu lub listy kursu;";

13)
w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18, 20 i 20a, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.";

14)
w art. 81:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.",

b)
w ust. 8:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub kwota stypendium;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne jest kwota zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;",

uchyla się pkt 9a;
15)
w art. 86:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 2, 4, 6, 7 i 12,
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych;",

uchyla się pkt 14,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 8-11, 13-13a, 15 i 17, jest finansowana z budżetu państwa.",

c)
uchyla się ust. 3;
16)
w art. 87:
a)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych",
b)
w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 1a, 3-8, 8b-16a, 19, 21-23 i 24 - pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, pkt 24a i 25 - pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pkt 26-30 i 32-33 oraz w art. 68 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt 2;",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do centrali Funduszu.",

d)
po ust. 10g dodaje się ust. 10h w brzmieniu:

"10h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne właściwe organy emerytalne i rentowe wypłacające rentę rodzinną działając za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazują do centrali Funduszu dane dotyczące osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7, 9 i 10 oraz datę, od której przysługuje wypłata renty rodzinnej i datę zaprzestania pobierania renty rodzinnej.",

e)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inne właściwe organy emerytalne i rentowe wypłacające rentę rodzinną działając za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o których mowa w ust. 10c-10e oraz 10h, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i integralności przekazywanych danych.";

17)
po art. 95b dodaje się art. 95ba w brzmieniu:

"Art. 95ba. Minister właściwy do spraw zdrowia może opracowywać dokumenty inne niż w art. 95a i art. 95b, określające sposób wsparcia działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w art. 95a ust. 1.";

18)
w art. 95n w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niezawarcia umowy, o której mowa w art. 159a, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, albo";

19)
w art. 97:
a)
w ust. 3:
uchyla się pkt 2b,
pkt 3c otrzymuje brzmienie:

"3c) dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2;",

po pkt 3c dodaje się pkt 3d i 3e w brzmieniu:

"3d) finansowanie zakupu szczepionek, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz produktów leczniczych, o których mowa w art. 18a ust. 2 tej ustawy;

3e) finansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w art. 48 ust. 1b;",

b)
uchyla się ust. 3c,
c)
uchyla się ust. 8;
20)
w art. 107 w ust. 5 w pkt 6 skreśla się wyrazy ", na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym";
21)
w art. 116 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "pkt 2b, 2c, 2e-2g i 4c" zastępuje się wyrazami "pkt 2f, 2g i 4c";
22)
w art. 117 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:

"3a) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c i 2e;

3b) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d;

3c) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e;";

23)
w art. 118:
a)
w ust. 2 w pkt 1 w lit. e w tiret czwartym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e;",

b)
uchyla się ust. 6;
24)
uchyla się art. 118a;
25)
w art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie pomiędzy przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w danym roku oraz przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w następnym roku, planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej albo koszty zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e, w planie finansowym obowiązującym w tym okresie lub sporządzanym w tym okresie mogą być zwiększone, przy czym łączna wysokość zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej albo kosztów zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e, w tym okresie nie może być większa niż wysokość funduszu zapasowego. W tym przypadku nie stosuje się zasady określonej w art. 118 ust. 1.";

26)
w art. 131c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,

2) wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa,

3) koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z Funduszu Medycznego, przekazywanych do Funduszu,

4) odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym Funduszu,

5) koszty Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ujęte w planie finansowym tego Funduszu,

6) koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751),

7) odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty w planie finansowym Funduszu,

8) koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

- po wyłączeniu planowanych transferów środków finansowych otrzymanych ze źródeł, o których mowa w pkt 1-8.";

27)
w art. 131d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wystąpienia w trakcie roku oszczędności w budżecie państwa, w szczególności w części budżetowej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym w ramach programów wieloletnich, jest możliwe zwiększenie dotacji podmiotowej, o której mowa w ust. 1, lub przeznaczenie środków na zwiększenie funduszu zapasowego Funduszu, o którym mowa w art. 115 ust. 1, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych.";

28)
w art. 136 w ust. 2 po pkt 1b dodaje się pkt 1ba w brzmieniu:

"1ba) z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy;";

29)
uchyla się art. 161a.