[Koszty Funduszu] - Art. 117. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 117. - [Koszty Funduszu] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  117.  [Koszty Funduszu]
1. 
Kosztami Funduszu są:
1)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;
1a)
(uchylony);
2)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
koszty refundacji określone ustawą o refundacji;
4) 415
 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3;
4a)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c;
4b) 416
 koszty administracyjne związane z realizacją zadania określonego w art. 97 ust. 3 pkt 2d;
4ba) 417
 koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16;
4c) 418
 koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17;
5)
koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
6)
koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztów podróży;
7)
koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
8)
koszt wypłaty odszkodowań;
9)
inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2. 
Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek.
415 Art. 117 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 34 pkt 14 ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
416 Art. 117 ust. 1 pkt 4b dodany przez art. 4 pkt 55 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.
417 Art. 117 ust. 1 pkt 4ba:

- dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

- według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 grudnia 2021 r.

418 Art. 117 ust. 1 pkt 4c dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.1492) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.