Art. 8. - Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1506

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 i 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), przy czym wniosek ten jest składany w terminie:

1) do 7 dni od dnia, w którym została zakończona naprawa lub modernizacja punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) co najmniej 30 dni przed dniem, w którym upływa termin przeprowadzenia następnego badania, o którym mowa w ust. 1, określony przez TDT podczas ostatniego badania - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) 7 dni od dnia zawiadomienia TDT o nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wypadku związanym z jego eksploatacją - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.";

2)
w art. 28c:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w celu jego bezpiecznej eksploatacji, sporządza plan bunkrowania.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Plan bunkrowania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) charakterystykę punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym opis tego punktu;

2) zakres i warunki eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);

3) ocenę kompatybilności jednostki pływającej z punktem bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);

4) sposób określenia, monitorowania i zabezpieczenia obszaru monitorowanego i strzeżonego oraz strefy bezpieczeństwa;

5) zakres i sposoby komunikacji w sytuacji zagrożenia oraz powiadomienia o zagrożeniu;

6) listy sprawdzające obejmujące swoim zakresem istotne elementy przygotowania, bezpiecznego przeprowadzenia i zakończenia bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG);

7) postępowanie w sytuacjach awaryjnych obejmujących w szczególności wyciek lub rozlew gazu, pożar, brak zasilania lub problemy z łącznością.

1b. Obszar monitorowany i strzeżony, o którym mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jednostki pływającej w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG), w którym są monitorowane ruch innych jednostek pływających oraz inne działania podejmowane na tym obszarze.

1c. Strefa bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oznaczony w widoczny sposób, w którym w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG) mogą przebywać wyłącznie wyznaczone osoby.".