Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1506

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w ust. 1 po wyrazach "sieci przesyłowych" dodaje się przecinek oraz wyrazy

"sieci dystrybucyjnych oraz inwestycji towarzyszących",

b)
w ust. 2:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) inwestycja towarzysząca - pozostające w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej:

a) zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, w szczególności w koordynowaną sieć 110 kV w rozumieniu art. 3 pkt 11g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

b) zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej lub kolejowej oraz ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 i 1394);",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej - zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci przesyłowej, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej - zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki infrastruktury składającej się na sieć dystrybucyjną o napięciu wyższym niż 400 V, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej, niebędące strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej i niebędące inwestycją towarzyszącą określoną w wykazie, o którym mowa w art. 2, lub określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 2a;";

2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji towarzyszących, z wyłączeniem inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, jest określony w załączniku do ustawy.";

3)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, biorąc pod uwagę:

1) zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub

2) konieczność realizacji obowiązków określonych w art. 15g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub

3) konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.), lub

4) znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego.";

4)
po art. 3a dodaje się art. 3b i art. 3c w brzmieniu:

"Art. 3b. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji towarzyszących, z wyłączeniem art. 3a, art. 4 ust. 1 pkt 14 i ust. 2 pkt 2-2b, art. 8 ust. 1 pkt 10, art. 27c oraz art. 27d, z tym że w przypadku inwestycji towarzyszących przez:

1) inwestora rozumie się operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne realizującego inwestycję towarzyszącą;

2) decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej;

3) pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji rozumie się odpowiednio pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji wydane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

4) pozwolenie na użytkowanie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się pozwolenie na użytkowanie inwestycji towarzyszącej wydane na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji towarzyszącej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113 i 1501);

6) zgłoszenie dotyczące robót budowlanych w zakresie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej rozumie się zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie inwestycji towarzyszącej;

7) Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej rozumie się ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Art. 3c. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej będącej jednostką rynku mocy wytwórczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 oraz z 2022 r. poz. 2243), objętą umową mocową, o której mowa w art. 42 ust. 1 tej ustawy, z okresem trwania obowiązku mocowego wynoszącym co najmniej 5 lat, wymienionej w załączniku do ustawy, z tym że inwestorem w odniesieniu do tej inwestycji jest spółka handlowa w rozumieniu art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) realizująca te inwestycje.";

5)
w art. 4:
a)
w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718)",
b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Do wystąpienia o opinie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-2b, w odniesieniu do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, stosuje się wymagania określone w art. 27a ust. 1, 2, 2b i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2b. Oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia o tę opinię. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń w odniesieniu do planowanej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.";

6)
po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych

Art. 28a. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a, z tym że w przypadku tych inwestycji przez inwestora rozumie się operatora systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, realizującego te inwestycje.

Art. 28b. 1. Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

2. W postępowaniach w sprawie wydania decyzji, o których mowa w:

1) art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania,

b) przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się;

2) art. 119 ust. 1, art. 124 ust. 1 i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

a) przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się,

b) w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiesza się postępowania,

c) przepisów art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b i c organ prowadzący postępowanie wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania.

Art. 28c. 1. W przypadku inwestycji w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych sieci dystrybucyjnych przepisy art. 15-17 stosuje się, przy czym ilekroć w przepisach jest mowa o strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, rozumie się przez to strategiczną inwestycję w zakresie sieci dystrybucyjnych.

2. W przypadku decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2, w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych, organem właściwym do wydania tych decyzji jest właściwy miejscowo starosta.

Art. 28d. Do decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych przepisy art. 25-26 stosuje się odpowiednio.

Art. 28e. 1. Informację o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje się w sposób określony w tym przepisie, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 tej ustawy, złożonego przez inwestora, zawierającego informację o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza się dokumenty, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, przy czym do informacji o braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, załącza się dokumenty, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 28f. 1. Decyzję, o której mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydaje się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia właściwemu miejscowo staroście kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu prawa do nieruchomości.

2. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wymierza staroście, w drodze decyzji, co do której przysługuje odwołanie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o którym mowa w ust. 2, stała się ostateczna. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 28g. Przepisy art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się także do strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych polegających na przebudowie ciągów, przewodów, obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 124b ust. 1 tej ustawy, jeżeli nie uniemożliwia ona właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Art. 28h. 1. Nadziemne liniowe urządzenia obce oraz przyłącza elektroenergetyczne, objęte strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV, mogą być umieszczane wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa. Przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1193) nie stosuje się.

2. Umieszczanie nadziemnych liniowych urządzeń obcych oraz przyłączy elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, następuje za zgodą zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli budowa drogi wymaga przełożenia nadziemnych liniowych urządzeń obcych oraz przyłączy elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, koszt ich przełożenia ponosi ich właściciel, w przypadku gdy nie upłynęło 10 lat od daty wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Art. 28i. 1. Usytuowanie podziemnych liniowych obiektów budowlanych objętych strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnych o napięciu nie wyższym niż 30 kV przy drodze publicznej poza obszarem zabudowanym w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora tego obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wydaje o ile w ciągu 5 lat od dnia doręczenia zarządcy drogi wniosku o wyrażenie zgody na usytuowanie podziemnych liniowych obiektów budowlanych, zgodnie z ust. 1, nie jest planowana budowa drogi publicznej zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli budowa drogi wymaga przełożenia podziemnych liniowych obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, koszt ich przełożenia ponosi ich właściciel, w przypadku gdy nie upłynęło 10 lat od daty wydania zgody, o której mowa w ust. 1.";

7)
w art. 35 uchyla się ust. 2;
8)
załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących tego obiektu, przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się także w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506), na której są lub będą wykonywane roboty budowlane.";

2)
w art. 29:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV, ",

pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych oraz linii elektroenergetycznych;",

b)
w ust. 2 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV na istniejącej podbudowie słupowej;";

3)
w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia:

1) rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) rozbiórka napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV.";

4)
w art. 34 w ust. 3b skreśla się wyraz "podziemnych".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Osoba fizyczna, zawierając umowę kompleksową zawierającą elementy umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym numeru PESEL albo numeru NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, i przekazanie ich operatorowi informacji rynku energii w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.";

2)
w art. 11zb po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, określonych w standardach wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w art. 9g ust. 5c pkt 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh ust. 1, operator systemu elektroenergetycznego, sprzedawca energii elektrycznej oraz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe w ramach informacji rynku energii przekazywanych do operatora informacji rynku energii przekazują, w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w art. 11y ust. 1, następujące dane osobowe osób fizycznych:

1) imię i nazwisko;

2) numer:

a) PESEL w przypadku innej osoby fizycznej niż wskazana w lit. b, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL niepowtarzalny identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo

b) NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;

3) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

4) numer telefonu, jeżeli posiada;

5) adres zamieszkania;

6) adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

7) nazwę prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

4b. W celu zapewnienia osobom fizycznym dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii operator informacji rynku energii przetwarza dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do uwierzytelnienia przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234).

4c. Osoby fizyczne przekazują, na żądanie operatora systemu elektroenergetycznego, sprzedawcy energii elektrycznej lub podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, dane osobowe ich dotyczące, o których mowa w ust. 4a, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.";

3)
w art. 11zf dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Operator informacji rynku energii anonimizuje dane osobowe przetwarzane w centralnym systemie informacji rynku energii po upływie 7 lat od momentu zaprzestania ich przetwarzania w ramach realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh ust. 1.".

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113 i 1463) w art. 124:

1)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac, o których mowa w ust. 1. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Przepisy art. 114 ust. 1 i 2 oraz art. 115 stosuje się odpowiednio.";

2)
w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny lub decyzję ustanawiającą ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na tej nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.".

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w art. 51 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy inwestycja celu publicznego jest lokalizowana częściowo na terenie zamkniętym ustalonym przez ministra właściwego do spraw transportu, organem właściwym do wydania decyzji w odniesieniu do całości inwestycji jest organ właściwy dla części inwestycji zajmującej większą powierzchnię, a w przypadku inwestycji liniowej - organ właściwy dla dłuższego odcinka inwestycji.".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113 i 1501) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 64 w ust. 2 w pkt 3, w art. 74 w ust. 1 w pkt 4 i 5, w art. 77 w ust. 2 w pkt 3 oraz w art. 80 w ust. 2 wyrazy "strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej" zastępuje się wyrazami "strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych";
2)
w art. 72:
a)
w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej wydawanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;",

b)
w ust. 2 w pkt 1e wyrazy "decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 22, " zastępuje się wyrazami "decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 22, ";
3)
w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ".

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 i 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), przy czym wniosek ten jest składany w terminie:

1) do 7 dni od dnia, w którym została zakończona naprawa lub modernizacja punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) co najmniej 30 dni przed dniem, w którym upływa termin przeprowadzenia następnego badania, o którym mowa w ust. 1, określony przez TDT podczas ostatniego badania - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) 7 dni od dnia zawiadomienia TDT o nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wypadku związanym z jego eksploatacją - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.";

2)
w art. 28c:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w celu jego bezpiecznej eksploatacji, sporządza plan bunkrowania.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Plan bunkrowania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) charakterystykę punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym opis tego punktu;

2) zakres i warunki eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);

3) ocenę kompatybilności jednostki pływającej z punktem bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);

4) sposób określenia, monitorowania i zabezpieczenia obszaru monitorowanego i strzeżonego oraz strefy bezpieczeństwa;

5) zakres i sposoby komunikacji w sytuacji zagrożenia oraz powiadomienia o zagrożeniu;

6) listy sprawdzające obejmujące swoim zakresem istotne elementy przygotowania, bezpiecznego przeprowadzenia i zakończenia bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG);

7) postępowanie w sytuacjach awaryjnych obejmujących w szczególności wyciek lub rozlew gazu, pożar, brak zasilania lub problemy z łącznością.

1b. Obszar monitorowany i strzeżony, o którym mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jednostki pływającej w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG), w którym są monitorowane ruch innych jednostek pływających oraz inne działania podejmowane na tym obszarze.

1c. Strefa bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oznaczony w widoczny sposób, w którym w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG) mogą przebywać wyłącznie wyznaczone osoby.".

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. 1. W celu utworzenia zbioru informacji niezbędnych operatorowi informacji rynku energii do budowy i uruchomienia centralnego systemu informacji rynku energii, operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz sprzedawcy energii elektrycznej udostępnią operatorowi informacji rynku energii, w postaci elektronicznej, informacje o punktach pomiarowych w rozumieniu art. 3 pkt 66 ustawy zmienianej w art. 1 oraz o użytkownikach systemu, w tym o osobach fizycznych przypisanych do tych punktów pomiarowych, w terminie 39 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z harmonogramem publikowanym przez operatora informacji rynku energii.

2. Oprócz informacji, o których mowa w art. 11zb ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określonych w standardach wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w art. 9g ust. 5c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh ust. 1 tej ustawy, operator systemu elektroenergetycznego, sprzedawca energii elektrycznej oraz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe w ramach udostępnianych informacji przekazują operatorowi informacji rynku energii informacje, o których mowa w art. 11zb ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. W celu utworzenia zbioru informacji, o którym mowa w ust. 1, operator informacji rynku energii przetwarza następujące dane osobowe osób obsługujących system informatyczny służący do utworzenia tego zbioru informacji:

1) imię i nazwisko;

2) numer telefonu, jeżeli posiada;

3) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

4) adres korespondencyjny.

4. Operator informacji rynku energii przetwarza dane osobowe udostępnione mu zgodnie z ust. 2 w celu zapewnienia budowy centralnego systemu informacji rynku energii.

5. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, oraz w celu zachowania jednoznaczności danych, operator informacji rynku energii porównuje dane osobowe i informacje o punktach pomiarowych w rozumieniu art. 3 pkt 66 ustawy zmienianej w art. 1 oraz o użytkownikach systemu, w tym o osobach fizycznych przypisanych do tych punktów pomiarowych, otrzymane od operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i sprzedawców energii elektrycznej.

6. Jeżeli operator informacji rynku energii stwierdzi rozbieżności między danymi osobowymi lub informacjami, o których mowa w ust. 5, operator ten:

1) przekazuje do właściwych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i sprzedawców energii elektrycznej informację o tych rozbieżnościach;

2) wykorzystuje do utworzenia zbioru informacji, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe i informacje rynku energii przekazane przez:

a) sprzedawcę energii elektrycznej - w zakresie informacji o odbiorcach, z którymi zawarł umowy kompleksowe,

b) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w zakresie pozostałych informacji.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, podmioty wymienione w ust. 1 przekazują, w celu budowy centralnego systemu informacji rynku energii, do operatora informacji rynku energii, w postaci elektronicznej, aktualizacje danych osobowych oraz informacji o punktach pomiarowych w rozumieniu art. 3 pkt 66 ustawy zmienianej w art. 1, w tym informacji o nowych punktach pomiarowych oraz o użytkownikach systemu, w tym o osobach fizycznych przypisanych do punktów pomiarowych, w terminie, o którym mowa w art. 18.

8. Dane niewprowadzone do centralnego systemu informacji rynku energii, w celu utworzenia zbioru informacji, o którym mowa w ust. 1, są usuwane po upływie 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.

9. Realizacja żądań, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", następuje przez złożenie wniosku przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, i przekazanie przez ten podmiot sprostowanych lub uzupełnionych informacji do operatora informacji rynku energii. Do operatora informacji rynku energii nie stosuje się art. 16 rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym informacji przekazywanych mu przez podmioty, o których mowa w ust. 1.

10. Realizacja żądań, o których mowa w art. 18 rozporządzenia 2016/679, przez operatora informacji rynku energii odbywa się wyłącznie, jeżeli nie zakłóci ona czynności związanych z przygotowaniem zbioru danych mającego stanowić podstawę do uruchomienia centralnego systemu informacji rynku energii.

11. Osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą, przekazują na żądanie operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub sprzedawcy energii elektrycznej dane osobowe ich dotyczące, w zakresie niezbędnym do budowy centralnego systemu informacji rynku energii określonym w ust. 2.".

Operator informacji rynku energii przetwarza dane osobowe, w tym numer PESEL albo numer NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą osób fizycznych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w brzmieniu nadanym tą ustawą zawarły umowy kompleksowe, umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.

Do spraw wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4 oraz art. 7 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4 oraz art. 7 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH, Z WYŁĄCZENIEM INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE LUB REMONCIE ISTNIEJĄCYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH STANOWIĄCYCH ELEMENTY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ O NAPIĘCIU RÓWNYM LUB WYŻSZYM NIŻ 110 kV

I. 

Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

1. Budowa linii 400 kV Ełk Bis - Granica RP.

2. Budowa linii 400 kV Ełk Bis - Łomża.

3. Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów.

4. Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.

5. Budowa linii 400 kV Płock - Olsztyn Mątki.

6. Budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów.

7. Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

8. Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna.

9. Budowa linii 400 kV Baczyna - Plewiska.

10. Budowa linii 400 kV Plewiska - Eisenhüttenstadt (DE).

11. Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice.

12. Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice.

13. Budowa linii 400 kV Podborze - nacięcie linii Wielopole - Nosovice oraz nacięcie linii 400 kV Dobrzeń - Albrechtice.

14. Budowa wielonapięciowej linii 400 i 220 kV Byczyna - Podborze.

15. Budowa linii 400 kV Czarna - Polkowice.

16. Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław.

17. Budowa linii 400 kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina - Plewiska.

18. Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz.

19. Budowa linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

20. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz.

21. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk.

22. Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo.

23. Budowa linii 400 kV Grudziądz - Płock.

24. Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

25. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów - Narew, Stanisławów - Siedlce Ujrzanów, Kozienice - Siedlce Ujrzanów).

26. Budowa linii 400 kV Skawina - nacięcia linii Tarnów - Tucznawa oraz Rzeszów -Tucznawa.

27. Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki.

28. Budowa linii 220 kV stacja w rejonie Głogowa - Żukowice.

29. Budowa połączenia międzysystemowego HVDC Polska - Litwa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (Harmony Link).

30. Budowa linii 400 kV Ostrów - Kromolice.

31. Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa.

32. Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.

33. Budowa linii 220 kV Praga - nacięcie linii Miłosna - Mory.

34. Budowa linii 220 kV Pomorzany - nacięcie linii Krajnik - Glinki.

35. Budowa linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Ostrów.

36. Budowa linii 400 kV Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole.

37. Budowa linii 220 kV Nysa - nacięcie linii Ząbkowice - Groszowice.

38. Budowa linii 220 kV Podborze - nacięcie linii Kopanina - Liskovec, nacięcie linii Bujaków - Liskovec, nacięcie linii Bieruń - Komorowice oraz nacięcie linii Czeczott - Moszczenica.

39. Budowa linii 400 kV Gniewino albo Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec.

40. Budowa linii 400 kV Gniewino albo Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo.

41. Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Gniewino albo Choczewo.

42. Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo.

43. Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo.

44. Budowa linii 400 kV Polkowice - Zielona Góra - nacięcie linii Baczyna - Plewiska.

45. Budowa linii 400 kV Stryków - nacięcie linii Pątnów - Jasieniec.

46. Budowa linii 400 kV Stryków - nacięcie linii Rogowiec - Płock, nacięcie linii Rogowiec - Ołtarzew.

47. Budowa linii 220 kV Stryków - nacięcie linii Janów - Ołtarzew.

48. Budowa linii 220 kV Żagań - nacięcie linii Mikułowa - Leśniów.

49. Budowa linii 220 kV Kutno - nacięcie linii Konin - Sochaczew.

50. Budowa linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV w celu zmiany przebiegu trasy istniejących linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont lub rozbiórka.

51. Przebudowa istniejących linii o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu ich dostosowania do napięcia równego lub wyższego niż 220 kV.

52. Budowa przyłączy i linii służących do przyłączenia do systemu przesyłowego elektroenergetycznego podmiotów przyłączanych.

53. Budowa linii 220 kV Konin - nacięcie linii Pątnów - Podolszyce.

54. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Legnicy - nacięcie linii Mikułowa - Pasikurowice, nacięcie linii Czarna - Pasikurowice.

55. Budowa linii 220 kV Aniołów - nacięcie linii Rogowiec - Joachimów.

56. Budowa linii 220 kV stacja w rejonie Warszawy - nacięcie linii Piaseczno - Mory, nacięcie linii Kozienice - Mory.

57. Budowa linii 220 kV Siekierki - nacięcie linii Piaseczno - Mory.

58. Budowa linii 220 kV Siekierki - Miłosna.

59. Budowa linii 400 kV Rzeszów - Jarosław.

60. Budowa linii 220 kV Blachownia - nacięcie linii Groszowice - Kędzierzyn.

61. Budowa linii 400 kV Dobrzeń - Blachownia - Wielopole.

62. Budowa linii 400 kV stacja w okolicach Poznania - nacięcie linii Piła Krzewina - Plewiska oraz nacięcie linii Baczyna - Plewiska.

63. Budowa połączenia HVDC stanowiącego połączenie sieci przesyłowych na północy i południu Rzeczypospolitej Polskiej.

64. Budowa linii 400 kV Byczyna - nacięcie linii Tucznawa - Skawina.

65. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Poznania - nacięcie linii Kromolice - Pątnów.

66. Budowa linii 220 kV stacja w rejonie Torunia - nacięcie linii Grudziądz - Toruń.

67. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Torunia - nacięcie linii Grudziądz - Płock.

68. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Torunia - nacięcie linii Grudziądz - Jasiniec.

69. Budowa linii 400 kV Kozienice - stacja w rejonie Stalowej Woli.

70. Budowa linii 220 kV Stalowa Wola - stacja w rejonie Stalowej Woli.

71. Budowa linii 400 kV Połaniec - stacja w rejonie Stalowej Woli.

72. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Opola - nacięcie linii 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice.

73. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie CPK - nacięcie linii 400 kV Rogowiec (Stryków) - Ołtarzew.

74. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Złoczewa - nacięcie linii Rogowiec - Ostrów oraz nacięcie linii Trębaczew - Ostrów.

75. Budowa linii 400 kV Świebodzice - Ząbkowice - Dobrzeń.

76. Budowa linii 400 kV Jarosław - nacięcie linii 400 kV Rzeszów - Chmielnicka.

77. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Trójmiasta - nacięcie linii Żydowo Kierzkowo - Gdańsk Przyjaźń.

78. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Trójmiasta - stacja w rejonie Konina.

79. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Konina - nacięcie linii Kromolice - Pątnów.

80. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Trójmiasta - nacięcie linii Grudziądz - Jasiniec.

81. Budowa linii 220 kV Olsztyn Mątki - Olsztyn I.

82. Budowa linii 400 kV stacja w rejonie Głogowa - nacięcie linii Czarna - Polkowice.

83. Budowa lub przebudowa linii koniecznych do przyłączenia elektrowni jądrowej w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe do sieci elektroenergetycznej i wyprowadzenia z niej mocy.

84. Budowa lub przebudowa linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV niezbędnych do zapewnienia zasilania na potrzeby rozwoju przemysłu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji lub tworzyw sztucznych.

85. Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej będącej jednostką rynku mocy wytwórczą objętą umową mocową z okresem trwania obowiązku mocowego wynoszącym co najmniej 5 lat o mocy nie mniejszej niż 50 MW.

II. 

Wykaz inwestycji towarzyszących, z wyłączeniem inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej

o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV:

1. Budowa linii 110 kV Żagań - nacięcie linii 110 kV Żagań - Jankowa Żagańska.

2. Budowa linii 110 kV Żagań - nacięcie linii 110 kV Żagań - Kożuchów.

3. Budowa linii 110 kV Żagań - Żary Zakładowa/Żary - Budziechów.

4. Budowa linii 110 kV Zielona Góra Braniborska - Nowa Sól Graniczna.

5. Budowa linii 110 kV Baczyna - Mironicka Strefa.

6. Budowa linii 110 kV Mironicka - Słoneczna.

7. Budowa linii 110 kV Mironicka - nacięcie Baczyna - Gorzów.

8. Budowa linii 110 kV Nagradowice - Garaszewo, Garaszewo - Starołęka, Garaszewo - Żegrze, Garaszewo - Bema.

9. Budowa linii 110 kV Kromolice - Miłosław.

10. Budowa linii 110 kV Recław - Barlickiego.

11. Budowa linii 110 kV Międzyzdroje - Barlickiego - Świnoport - Świnoujście.

12. Budowa linii 110 kV Krasnowola - nacięcie linii Imielin - Południowa, nacięcie linii Krakowska - Cybernetyki.

13. Budowa linii 110 kV Mory - stacja w rejonie Warszawy - Krasnowola.

14. Budowa linii 110 kV Grzmiąca - Szczecinek Marcelin/Szczecinek Leśna.

15. Budowa linii 110 kV Gdańsk Błonia - Maćkowy/Pruszcz.

16. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Legnicy - Legnica Strefa.

17. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Legnicy - Komorniki.

18. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Legnicy - Środa Śląska/Leśnica.

19. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Legnicy - Rokita.

20. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Legnicy - nacięcie linii 110 kV Przybków - Klecina.

21. Budowa linii 110 kV Pawłowice - Jawor Strefa - Jawor.

22. Budowa linii 110 kV Brochocin - Pawłowice/Złotoryja.

23. Budowa linii 110 kV Byczyna - Jaworzno Strefa.

24. Budowa linii 110 kV Jaworzno II - Jaworzno Strefa - Mysłowice.

25. Budowa linii 110 kV Byczyna - Szczakowa.

26. Budowa linii 110 kV Byczyna - Trzebinia.

27. Budowa linii 110 kV Byczyna - Jeleń.

28. Budowa linii 110 kV Byczyna - Sobieski.

29. Budowa linii 110 kV Byczyna - Dwory.

30. Budowa linii 110 kV Byczyna - Jaworzno I.

31. Budowa linii 110 kV Byczyna - Jaworzno II.

32. Budowa linii 110 kV Jaworzno I - Jaworzno II.

33. Budowa linii 110 kV Szyb Kościuszko - Juliusz.

34. Budowa linii 110 kV Czarna - Strefa Lubin - Ustronie.

35. Budowa linii 110 kV Ustronie - Polkowice Zachodnie/Lubin Zachód.

36. Budowa linii 110 kV Polkowice - Strefa Lubin - Przylesie.

37. Budowa linii 110 kV Podborze - Mnisztwo - Ustroń.

38. Budowa linii 110 kV Wisła - Rajcza.

39. Budowa linii 110 kV Moszczenica - Podborze - Odlewnia Skoczów - Skoczów - Podborze - Strumień, Pniówek - Podborze - Pogwizdów.

40. Budowa linii 110 kV Ciechanowiec - Siedlce.

41. Budowa linii 110 kV Siedlce Ujrzanów - Łuków/Międzyrzec.

42. Budowa linii 110 kV Siedlce Ujrzanów - Łosice/Huszlew.

43. Budowa linii 110 kV Zielona Góra - nacięcie linii Sulechów - Babimost.

44. Budowa linii 110 kV Zielona Góra - Kisielin.

45. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Poznania - nacięcie Miłosław - Chocicza.

46. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Poznania - nacięcie linii Nekla - Września.

47. Budowa linii 110 kV nowa stacja w rejonie Poznania - Strefa.

48. Budowa linii 110 kV Ołtarzew - Pruszków/Gąsin.

49. Budowa linii 110 kV Stryków - Piątek.

50. Budowa linii 110 kV Stryków - Ozorków.

51. Budowa linii 110 kV Stryków - nacięcie linii Stryków - Głowno.

52. Budowa linii 110 kV Stalowa Wola - stacja w rejonie Stalowej Woli.

53. Budowa linii 110 kV Jarosław - nacięcie linii Munina - Korczowa.

54. Budowa linii 110 kV Jarosław - Jarosław Północ.

55. Budowa linii 110 kV Jarosław - nacięcie linii 110 kV Jarosław Północ - Sieniawa.

56. Budowa linii 110 kV Jarosław - nacięcie linii 110 kV Lubaczów - Korczowa.

57. Budowa linii 110 kV Jarosław - nacięcie linii Przeworsk - Przemyśl.

58. Budowa linii 110 kV Kutno - nacięcie linii GPZ Kutno - Krośniewice.

59. Budowa linii 110 kV Kutno - nacięcie linii GPZ Kutno - Daszyna.

60. Budowa linii 110 kV Kutno - nacięcie linii GPZ Kutno - Piątek.

61. Budowa linii 110 kV Gdańsk Przyjaźń - nacięcie linii Miłobądz - Gdańsk I.

62. Budowa linii 110 kV Gdańsk Przyjaźń - nacięcie linii Kiełpino - Gdańsk I.

63. Budowa linii 110 kV Strefa Pruszcz Gdański - nacięcia linii Miłobądz - Gdańsk I, nacięcie linii Straszyn - Pruszcz Południe.

64. Budowa linii 110 kV Strefa Pruszcz Gdański - Pelplin.

65. Budowa linii 110 kV Strefa Pruszcz Gdański - Gdańsk Przyjaźń.

66. Budowa linii 110 kV stacja w rejonie Torunia - Lisewo.

67. Budowa linii 110 kV stacja w rejonie Torunia - Kowalewo.

68. Budowa linii 110 kV stacja w rejonie Głogowa - Żukowice.

69. Budowa linii 110 kV Pasikurowice - Walecznych - Wieczysta - Wilcza - Czechnica - Oleśnica - Pasikurowice.

70. Budowa linii 110 kV Gdańsk Błonia - Pleniewo - Cedry - Nowy Dwór Gdański - EC Elbląg - Elbląg Modrzewina.

71. Budowa linii 110 kV Żarnowiec - Łebno - Sierakowice.

72. Budowa linii 220 kV Mory - Warszawa Towarowa - Siekierki.

73. Budowa linii 110 kV Ołtarzew - Poznańska - Mory - Ochota - Południowa.

74. Budowa linii 110 kV Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski.

75. Budowa linii 110 kV Hołowczyce - Adamowo.

76. Budowa linii 110 kV Piaseczno - Góra Kalwaria I.

77. Budowa linii 110 kV relacji Abramowice - Węglinek - Bełżyce.

78. Budowa linii 110 kV GPZ Kutno - Piątek.

79. Budowa linii 110 kV: Żur - Świekatowo - Koronowo Miasto.

80. Budowa linii 110 kV: Lubartów - Kock.

81. Budowa linii 110 kV relacji Wyszków - Małopole - Radzymin oraz linii 110 kV relacji Wyszków - Małkinia.