Art. 28. - [Badania techniczne punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego; decyzja o wstrzymaniu eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  28.  [Badania techniczne punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego; decyzja o wstrzymaniu eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego]
1. 
Punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlega badaniom technicznym przeprowadzanym przez TDT.
2. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1)
przed oddaniem punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) do eksploatacji;
2)
każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
3)
okresowo - co najmniej raz w roku;
4)
każdorazowo w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wypadku związanym z jego eksploatacją, przekazanych zgodnie z ust. 3a.
3.  2
 Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), przy czym wniosek ten jest składany w terminie:
1)
do 7 dni od dnia, w którym została zakończona naprawa lub modernizacja punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
2)
co najmniej 30 dni przed dniem, w którym upływa termin przeprowadzenia następnego badania, o którym mowa w ust. 1, określony przez TDT podczas ostatniego badania - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3)
7 dni od dnia zawiadomienia TDT o nieprawidłowości w funkcjonowaniu punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub wypadku związanym z jego eksploatacją - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.
3a. 
Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.
4. 
Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, niespełnienia przez ten punkt wymagań technicznych określonych w art. 25 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 2.
5. 
Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią przychód TDT.
2 Art. 28 ust. 3 zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1506) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2023 r.