Art. 28c. - [Plan bunkrowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  28c.  [Plan bunkrowania]
1.  3
 Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w celu jego bezpiecznej eksploatacji, sporządza plan bunkrowania.
1a.  4
 Plan bunkrowania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
charakterystykę punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym opis tego punktu;
2)
zakres i warunki eksploatacji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);
3)
ocenę kompatybilności jednostki pływającej z punktem bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);
4)
sposób określenia, monitorowania i zabezpieczenia obszaru monitorowanego i strzeżonego oraz strefy bezpieczeństwa;
5)
zakres i sposoby komunikacji w sytuacji zagrożenia oraz powiadomienia o zagrożeniu;
6)
listy sprawdzające obejmujące swoim zakresem istotne elementy przygotowania, bezpiecznego przeprowadzenia i zakończenia bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG);
7)
postępowanie w sytuacjach awaryjnych obejmujących w szczególności wyciek lub rozlew gazu, pożar, brak zasilania lub problemy z łącznością.
1b.  5
 Obszar monitorowany i strzeżony, o którym mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jednostki pływającej w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG), w którym są monitorowane ruch innych jednostek pływających oraz inne działania podejmowane na tym obszarze.
1c.  6
 Strefa bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1a pkt 4, stanowi obszar wokół punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oznaczony w widoczny sposób, w którym w trakcie bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG) mogą przebywać wyłącznie wyznaczone osoby.
2. 
Plan bunkrowania, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia się z właściwym terytorialnie dyrektorem urzędu morskiego albo dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego albo miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
3 Art. 28c ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1506) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2023 r.
4 Art. 28c ust. 1a dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1506) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2023 r.
5 Art. 28c ust. 1b dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1506) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2023 r.
6 Art. 28c ust. 1c dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1506) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 sierpnia 2023 r.