Art. 26. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 26. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  26. 
1. 
W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do podatników, którzy w 2022 r. uzyskali podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, przy czym:
1)
przepis art. 26 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., stosuje się odpowiednio;
2)
przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
Hipotetyczny podatek należny za 2022 r. oblicza się od przychodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przy czym:
1)
uwzględnia się ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., z tym że w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków uwzględnia się przepis art. 26 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., oraz
2)
uwzględnia się skalę podatkową, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
4. 
Jeżeli przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r. oraz hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. uwzględniono ulgę na podstawie art. 27f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skutkującą w obu przypadkach powstaniem różnicy, o której mowa w art. 27f ust. 8 i 9 tej ustawy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę nadwyżki tej różnicy powstałej przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. ponad tę różnicę powstałą przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r.
5. 
Jeżeli przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r. oraz hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. uwzględniono ulgę na podstawie art. 27f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skutkującą powstaniem różnicy, o której mowa w art. 27f ust. 8 i 9 tej ustawy, wyłącznie przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę obliczoną jako suma podatku należnego za 2022 r. oraz tej różnicy.
6. 
Kwotę do zwrotu traktuje się na równi z nadpłatą, o której mowa w art. 72 § 1 ustawy zmienianej w art. 3. Jeżeli kwota ta została zwrócona podatnikowi nienależnie lub w wysokości większej od należnej, przepis art. 52 § 3 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się odpowiednio.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 4 albo 5, właściwy naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika o kwocie do zwrotu w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania, przy czym przepis art. 139 § 4 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się odpowiednio.
8. 
Informacja o wystąpieniu kwoty do zwrotu może zawierać, zamiast podpisu osoby upoważnionej do jej wydania, o którym mowa w art. 126 § 1 ustawy zmienianej w art. 3, podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
9. 
W przypadku złożenia korekty zeznania, o którym mowa w ust. 1, lub wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynikająca z tego zeznania lub tej korekty przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.