Art. 72. - [Nadpłata podatku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  72.  [Nadpłata podatku]
§  1. 
Za nadpłatę uważa się kwotę:
1)
nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
2)
podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
3)
zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4)
zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
§  1a. 
Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.
§  1b. 
Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 26ea ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wykazaną w zeznaniu lub wynikającą z decyzji.
§  2. 
Na równi z nadpłatą traktuje się:
1)
część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta dotyczyła zaległości podatkowej;
2)
nienależnie zapłacone:
a)
zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a,
b)
odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
c)
opłatę prolongacyjną.