Art. 13. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 13. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 27-49;
2)
art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. 1. Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:

1) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencję, o której mowa

w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

2) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

2. Księgi i ewidencje, o których mowa w art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2023 r. - w przypadku:

a) podatkowych grup kapitałowych,

b) podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego;

2) 31 grudnia 2024 r. - w przypadku podatników, którzy są obowiązani przesyłać ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

3) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1 i 2.";

3)
po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

"Art. 71a. Przepisy art. 3b § 1 pkt 2 i § 2 ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 133 § 2c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 7, w zakresie w jakim dotyczą członków grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 14, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.";

4)
uchyla się art. 82;
5)
w art. 89:
a)
pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 33 i art. 20 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

4) art. 1 pkt 10 lit. b tiret trzecie w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 22, pkt 39 lit. b i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 27 lit. a tiret ósme w zakresie art. 12 ust. 1 pkt 16, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16, art. 18, art. 22 pkt 1 oraz art. 77a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

5) art. 2 pkt 11 lit. a i c, art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;",

b)
dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11, art. 14 pkt 19, art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3 oraz art. 66 ust. 1

pkt 1 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

7) art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.".