Art. 66. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych... - Dz.U.2021.2105 - OpenLEX

Art. 66. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2105

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  66.  52
1. 
Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:
1)
31 grudnia 2024 r. - w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencję, o której mowa

w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

2)
31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.
2. 
Księgi i ewidencje, o których mowa w art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:
1)
31 grudnia 2023 r. - w przypadku:
a)
podatkowych grup kapitałowych,
b)
podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego;
2)
31 grudnia 2024 r. - w przypadku podatników, którzy są obowiązani przesyłać ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;
3)
31 grudnia 2025 r. - w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1 i 2.
52 Art. 66 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.