Art. 5. - Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 oraz z 2022 r. poz. 2600) użyte w art. 4 w ust. 1 w pkt 3, w art. 6 w ust. 3, w art. 7 w ust. 4a we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 3 i 4, w art. 12 w pkt 7a, w art. 16, w art. 18 w ust. 1a oraz w art. 21 w ust. 1, w różnych przypadkach, wyrazy "Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15".