Art. 4. - [Utworzenie Rejestru; podmiot prowadzący Rejestr; forma Rejestru] - Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.560 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.
Art.  4.  [Utworzenie Rejestru; podmiot prowadzący Rejestr; forma Rejestru]
1. 
Tworzy się Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwany dalej "Rejestrem". Rejestr składa się z trzech oddzielnych baz danych:
1)
Rejestru z dostępem ograniczonym;
2)
Rejestru publicznego;
3)
Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
2. 
Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym w niniejszej ustawie realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej "biurem informacyjnym".
3. 
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.