Art. 18. - [Usunięcie danych z Rejestru] - Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.560 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.
Art.  18.  [Usunięcie danych z Rejestru]
1. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)
zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 Kodeksu karnego;
2)
zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;
4)
stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.
1a. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, usuwa się z tego rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o prawomocnym orzeczeniu w przedmiocie wykreślenia danych o tej osobie z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
2. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego albo po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, wobec której umorzono postępowanie karne, jednocześnie orzekając środek zabezpieczający, usuwa się z Rejestru z upływem 3 lat od dnia uchylenia środka zabezpieczającego albo po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
4. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo po upływie 10 lat od dnia:
1)
ukończenia 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a)
środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
b)
wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej albo służby zastępczej,
c)
wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego środka,
d)
wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego 25 lat;
2)
upływu terminów określonych w art. 16 ust. 6, art. 96, art. 235 ust. 6 i art. 237 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
3)
(uchylony).
5. 
Dane osoby zmarłej usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o jej zgonie.
6. 
Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1, oraz dane o osobie ujętej w Rejestrze publicznym, o której mowa w art. 6 ust. 2, usuwa się z Rejestru lub z Rejestru publicznego po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o tej osobie w Rejestrze lub Rejestrze publicznym;
2)
uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o tej osobie w Rejestrze lub Rejestrze publicznym.