Art. 6. - Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w... - Dz.U.2017.1557 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1557

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2017 r.
Art.  6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22, art. 22a oraz art. 23 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 22, art. 22a oraz art. 23 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.