[Delegacja do określenia wzorów wniosków o wypłatę zaliczki oraz trybu ich składania] - Art. 22a. - Ochrona roszczeń... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Delegacja do określenia wzorów wniosków o wypłatę zaliczki oraz trybu ich składania] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  22a.  [Delegacja do określenia wzorów wniosków o wypłatę zaliczki oraz trybu ich składania]

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 12a ust. 1, oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek, o którym mowa w art. 15a ust. 1, tryb ich składania oraz rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłatę zaliczek i dokonywania wypłat zaliczek, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu oraz prawidłowe zabezpieczenie roszczeń.