Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2014.1718 t.j. - OpenLEX

Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1718 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598 i 923) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory wniosków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą";
2)
tryb:
a)
składania wniosków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 14a ust. 1 ustawy,
b)
przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem".
Ustala się wzory:
1)
wniosku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, zwanego dalej "wnioskiem pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, zwanego dalej "wnioskiem pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.
2. 
Do wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych dołącza się:
1)
informacje lub dokumenty uprawdopodobniające wystąpienie niewypłacalności pracodawcy lub dowód złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
2)
wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu oraz podpisany przez pracownika formularz zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu ZUS ZUA.
3. 
Marszałek województwa występuje o kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG", dotyczące niewypłacalnego pracodawcy.
4. 
Marszałek województwa zawiadamia pracownika o terminie i wysokości zatwierdzonej do wypłaty zaliczki z Funduszu, dokonuje niezwłocznie wypłaty zaliczki z Funduszu przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych.
1. 
Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.
2. 
Do wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych dołącza się:
1)
zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, do którego sporządzenia stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy;
2)
kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego dokumentami;
3)
oświadczenia pracowników o sposobie dokonania wypłaty świadczenia;
4)
uwierzytelnioną kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub uwierzytelnioną kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub informację z CEIDG;
5)
uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o numerze REGON i o nadaniu numeru NIP;
6)
oświadczenie pracodawcy o osiągnięciu albo nieosiągnięciu przez pracowników kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
7)
wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu oraz podpisany przez pracownika formularz zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu ZUS ZUA.
3. 
Marszałek województwa przekazuje jeden egzemplarz zaakceptowanego wykazu pracodawcy składającemu wniosek, a następnie niezwłocznie przekazuje środki finansowe przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w oświadczeniach pracowników o sposobie dokonania wypłaty świadczenia.
Marszałek województwa dokonuje potrąceń od kwoty obliczonych zaliczek oraz dokonuje wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przekazuje świadczenia alimentacyjne.
Na żądanie marszałka województwa wnioskodawca uzupełnia w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania braki formalne wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Podmiot składający wniosek, osoba przez niego upoważniona na podstawie odrębnych przepisów lub osoby uprawnione zawiadamiają marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.................................................. ............................................

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

..................................................

..................................................

..................................................

(adres pracownika)

..................................................

(numer PESEL pracownika)

Marszałek województwa

............................................1)

WNIOSEK

pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu

niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnoszę o wypłacenie zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych w wysokości2) .......................................................................................................................... zł

(słownie: .............................................................................................................................................................)

(podać łączną kwotę)

z tytułu .................................................................................................................................................................

za okres ..............................................................................................................................................................

i przekazanie zaliczki:

1) przelewem na rachunek bankowy numer: ...................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(nazwa banku)

albo

2) przekazem pocztowym na adres: ................................................................................................................

1. Nazwa i adres pracodawcy .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Data, od której zaprzestano wypłacania wynagrodzeń ...............................................................................

3. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że łączna kwota niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z tytułu zatrudnienia u pracodawcy wymienionego w pkt 1 wynosi3) .............................................,

w tym:

wynagrodzenie:

– za I miesiąc .................................. rok: ....................... kwota: ......................................................... zł

(w tym wynagrodzenie za czas choroby .............. zł w okresie od ....................... do ........................)

– za II miesiąc .................................. rok: ....................... kwota: ........................................................ zł

(w tym wynagrodzenie za czas choroby .............. zł w okresie od ....................... do ........................)

– za III miesiąc .................................. rok: ...................... kwota: ........................................................ zł

(w tym wynagrodzenie za czas choroby .............. zł w okresie od ....................... do .......................).

4. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że pozostaję w stosunku pracy z pracodawcą wymienionym w pkt 1.

5. Oświadczam, że nie należę do kategorii osób, o których mowa w art. 10 ustawy, wyłączonych z definicji pracownika, którymi są: małżonek pracodawcy, a także jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, a także rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

6. Oświadczam, że w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, osiągnąłem (osiągnęłam)/nie osiągnąłem (nie osiągnęłam)*) kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

7. Oświadczam, że na wnioskodawcy/pracowniku*) ciążą/nie ciążą*) potrącenia wynagrodzeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

8. Oświadczam, że do dnia złożenia niniejszego wniosku roszczenia wykazane w pkt 3 nie zostały zaspokojone przez pracodawcę lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

9. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

10. Zobowiązuję się do poinformowania wskazanego we wniosku marszałka województwa1) o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, w tym szczególnie mającej wpływ na wypłatę wnioskowanych świadczeń.

11. Do wniosku dołączam:

– informacje lub dokumenty uprawdopodobniające wystąpienie niewypłacalności pracodawcy, lub dowód złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (np.: protokół, pismo, oświadczenie):

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

– wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu oraz podpisany formularz zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu ZUS ZUA.

_____

*) Niewłaściwe skreślić.

....................................................

(data i podpis pracownika)

Objaśnienia:

1) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

2) Wnioskowane do wypłaty zaliczki należy obliczyć zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy.

3) Należy podać kwoty brutto. Należy uwzględnić przepisy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy – w zakresie tytułów roszczeń pracowniczych, wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu – oraz art. 12 ust. 3 i 6 ustawy – w zakresie wymienionych w tych przepisach warunków zaspokajania roszczeń. Należy podawać należności główne (bez odsetek) niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

(Wypełnia marszałek województwa)

I. W związku z niewypłacalnością pracodawcy datę wystąpienia niewypłacalności, zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy, ustalono na dzień .........................................................................................................

II.*) Kwotę zaliczki ze środków Funduszu, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ustalono na rzecz ..............................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy za okres ...........................................................................................

III.*) Zatwierdzono ze środków Funduszu łącznie kwotę: ........................................................................ zł

(słownie złotych ......................................................................................................................), w tym:

– kwotę zaliczki brutto: ............................ zł (słownie złotych .......................................................),

– kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracodawcy:

.................................................................................................................................................. zł

(słownie złotych .........................................................................................................................).

................................................ .................................................

Główny księgowy Marszałek województwa

(data i podpis) (data i podpis)

IV.*) Potrącenia od zatwierdzonej do wypłaty ze środków Funduszu kwoty z pkt III:

......................................................................................................................................................... zł:

1) składki na ubezpieczenia społeczne:

a) kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

– w przypadku gdy kwota nie przekracza kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru:

.................................................................................................................................. zł,

– w przypadku gdy kwota przekracza kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru:

.................................................................................................................................. zł,

b) kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na pozostałe ubezpieczenia społeczne:

.......................................................................................................................................... zł,

c) kwota do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ze środków pracownika i ze środków pracodawcy) ................................................................................................. zł:

– ze środków pracownika – ........................ %, w kwocie ........................................... zł,

– składka emerytalna – ....................... %, w kwocie ........................................... zł,

– składka rentowa – ............................ %, w kwocie ........................................... zł,

– składka chorobowa – ....................... %, w kwocie ........................................... zł,

– ze środków pracodawcy – ....................... %, w kwocie ........................................... zł:

– składka emerytalna – ....................... %, w kwocie ........................................... zł,

– składka rentowa – ............................ %, w kwocie ........................................... zł,

– składka wypadkowa – ...................... %**), w kwocie ........................................ zł;

2) składka na ubezpieczenie zdrowotne ..................................................................................... %:

a) kwota stanowiąca podstawę naliczenia składki ............................................................... zł:

– kwota potrącana od podatku dochodowego (.............. %) ***) .................................. zł,

– kwota pobierana z dochodu ubezpieczonego****)

....................... %, ..................................................................................................... zł,

b) łączna kwota do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ............................ zł;

3) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych .............................................................. %:

a) kwota stanowiąca podstawę naliczenia podatku ............................................................. zł,

b) kwota naliczonego podatku ............................................................................................. zł,

w tym wynagrodzenie płatnika (........ %) – kwota ............................................................ zł,

c) kwota do przekazania do urzędu skarbowego.................................................................. zł

Urząd Skarbowy w ............................................................................................................. .

V. Potrącenia z tytułu świadczeń alimentacyjnych ............................................................................... zł

VI. Kwota zaliczki netto do wypłaty ....................................................................................................... zł

przekazana wnioskodawcy:

1) przelewem na rachunek bankowy numer: ...................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa banku)

w dniu ...........................................................................................................................................

albo

2) przekazem pocztowym na adres: ................................................................................................

......................................................................................................................................................

potwierdzenie doręczenia przekazu uzyskano w dniu: ...............................................................;

3) odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w dniu: .......................................................

na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w .....................................................

.....................................................................................................................................................;

4) odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w dniu: .....................................................,

na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w .....................................................

.....................................................................................................................................................;

5) odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy w dniu: ............................................................,

na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w .............................................................................

.................................................................................................................................................... .

VII. Data i potwierdzenie realizacji wniosku.

....................................... ....................................................................................

(data) (podpis, imienna pieczątka osoby uprawnionej do

realizacji przekazów i dokonywania przelewów)

Objaśnienia:

*) Wypełnia marszałek województwa, stosując odpowiednio:

- przepis art. 12a ustawy, a także:

- przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. uwzględnia składki na ubezpieczenia społeczne tych osób tylko w przypadku, gdy przepisy nakładają na płatnika i ubezpieczonego obowiązek opłacania składek z ich środków własnych,

- przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; składki nalicza się odpowiednio od tych kwot świadczeń, które zgodnie z postanowieniami tej ustawy oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) stanowią podstawę wymiaru składek.

**) Obowiązująca płatnika stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).

***) Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez ubezpieczonego odliczana od kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami art. 95 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w wysokości określonej w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

****) Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez ubezpieczonego, stanowiąca różnicę pomiędzy składką w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a składką określoną w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

......................................................... ....................................

......................................................... (miejscowość, data)

........................................................

........................................................

(oznaczenie wnioskodawcy1))

Marszałek województwa

..........................................2)

WNIOSEK

pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu

niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnoszę o wypłacenie zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w wysokości3) ...................................................... zł

(słownie złotych: ................................................................................................................................................)

(podać łączną kwotę brutto)

dla ............................................................ pracowników.

(liczba)

I. Oświadczam, że w dniu ............. został złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy ............................................................................................................................................

(nazwa)

II. Do wniosku dołączam:

1) zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, do którego sporządzenia stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy;

2) kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego dokumentami;

3) oświadczenia pracowników o sposobie dokonania wypłaty świadczenia;

4) uwierzytelnioną kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub uwierzytelnioną kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub informację z CEIDG;

5) uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o numerze REGON i o nadaniu numeru NIP;

6) oświadczenie pracodawcy o osiągnięciu albo nieosiągnięciu przez pracowników kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

7) wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu oraz podpisany przez pracownika formularz zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu ZUS ZUA.

III. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

IV. Zobowiązuję się do poinformowania wskazanego we wniosku marszałka województwa2) o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, w tym szczególnie mającej wpływ na wypłatę wnioskowanych świadczeń.

....................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:

1) Wnioskodawcą jest pracodawca, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy.

2) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

3) Wnioskowane do wypłaty zaliczki należy obliczyć zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2014.1260).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2010.119.805), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 70 pkt 2 i art. 123 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241).