[Delegacja do określenia wzorów wniosków, trybu ich składania oraz trybu przekazywania środków z Funduszu] - Art. 22. - Ochrona... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Delegacja do określenia wzorów wniosków, trybu ich składania oraz trybu przekazywania środków z Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  22.  [Delegacja do określenia wzorów wniosków, trybu ich składania oraz trybu przekazywania środków z Funduszu]

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczego wykazu, wzór wykazu uzupełniającego, wzór wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1, tryb ich składania, rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty świadczeń, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłaty świadczeń i dokonywania wypłat świadczeń, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu oraz prawidłowe zabezpieczenie roszczeń.