Art. 7. - Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2364

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
Art.  7. 
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 i art. 11 oraz art. 28 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 i art. 11 oraz art. 28 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie art. 10 i art. 11 oraz art. 28 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.