Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.119.765

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu2)

Na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin lub wydawania opinii, o których mowa w pkt 2;
2) szczegółowy zakres badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także elementy, wymienione w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, zwanej dalej "ustawą", jakie powinna zawierać opinia o nawozach oraz środkach wspomagających uprawę roślin;
3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin;
4) wymagania, jakie ma spełniać treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu;
5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujących w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin oraz ich wartości;
6) minimalne wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.
§  2.
1. Badania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obejmują:
1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne potwierdzające:
a) deklarowaną w szczegółowej dokumentacji zawartość składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnianie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku nawozów,
b) deklarowane w szczegółowej dokumentacji parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnianie wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku środków wspomagających uprawę roślin,
c) 1 korzystny wpływ środka poprawiającego właściwości gleby na poprawę właściwości lub parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleby;
2) badania biologiczne potwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego i organiczno-mineralnego oraz organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin;
3) badania rolnicze przeprowadzane co najmniej przez jeden sezon wegetacyjny potwierdzające:
a) przydatność nawozu do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb,
b) korzystny wpływ stymulatorów wzrostu na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, mają na celu ustalenie:
1) przydatności nawozów do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb;
2) przydatności środków poprawiających właściwości gleby do poprawy właściwości lub parametrów chemicznych i fizykochemicznych lub fizycznych, lub biologicznych gleby;
3) spełnienia wymagań jakościowych oraz dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
4) korzystnego wpływu stymulatorów wzrostu na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin w inny sposób niż składniki pokarmowe roślin;
5) oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
3. Wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez poddaje się wyłącznie badaniom fizycznym, fizykochemicznym i chemicznym.
4. 2 Badaniom rolniczym nie poddaje się:
1) nawozu mineralnego, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych lub chemicznych potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;
2) nawozu organicznego wytworzonego wyłącznie z surowców roślinnych lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "ubocznymi produktami zwierzęcymi", spełniających wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1774/2002", lub mieszaniny tych surowców i produktów, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;
3) nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego wyłącznie z surowców roślinnych lub ubocznych produktów zwierzęcych lub mieszaniny tych surowców i produktów oraz nawozów mineralnych, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;
4) środka poprawiającego właściwości gleby, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych lub biologicznych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, że środek ten będzie przydatny do poprawy właściwości gleb lub parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleb lub rekultywacji gleb.
5. 3 Przepisu ust. 4 nie stosuje się do nawozów i środków poprawiających właściwości gleby wyprodukowanych z odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach, zwanych dalej "odpadami", których działanie nie jest sprawdzone.
§  3. Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne oraz rolnicze przeprowadza się dla nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:
1) wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na próbkach nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin pobranych przez próbkobiorcę z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek;
2) przywiezionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich - na próbkach nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin pobranych przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia w zakresie pobierania próbek.
§  4. 4 Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:
1) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, zwany dalej "Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa",
b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, zwany dalej "Instytutem Nawozów Sztucznych",
c) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych środków wspomagających uprawę roślin:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,
b) Instytut Nawozów Sztucznych,
c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, zwany dalej "Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa",
d) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, zwany dalej "Instytutem Warzywnictwa",
e) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3) w zakresie badań biologicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,
b) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zwany dalej "Państwowym Instytutem Weterynaryjnym",
c) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, zwany dalej "Instytutem Ochrony Środowiska",
d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, zwany dalej "Instytutem Medycyny Wsi",
e) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
4) w zakresie badań rolniczych nawozów, stymulatorów wzrostu oraz środków poprawiających właściwości gleby:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,
b) Instytut Warzywnictwa - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach roślin warzywnych lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,
c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,
d) Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, zwany dalej "Instytutem Badawczym Leśnictwa" - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach leśnych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,
e) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, zwany dalej "Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych" - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania na użytkach zielonych lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,
f) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
§  5. 5 Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do wydawania opinii o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin są:
1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin,
b) przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach polowych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;
2) Instytut Warzywnictwa w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin,
b) przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania w uprawach roślin warzywnych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;
3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin,
b) przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;
4) Instytut Badawczy Leśnictwa w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin,
b) przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach leśnych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;
5) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin,
b) przydatności nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do rekultywacji gleb lub do stosowania na użytkach zielonych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;
6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie spełniania przez nawóz mineralny lub mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
7) Państwowy Instytut Weterynaryjny w zakresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin:
a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub
b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub
c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce

- wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002.

§  6. Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w rolnictwie, są:
1) Instytut Medycyny Wsi - w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi;
2) Państwowy Instytut Weterynaryjny - w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt;
3) Instytut Ochrony Środowiska - w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na środowisko.
§  7. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 i 6, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu lub nazwę, rodzaj i postać środka wspomagającego uprawę roślin;
2) 6 informacje o ograniczeniach w stosowaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wynikających z przepisów Unii Europejskiej - w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wytworzonych z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce, lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych;
3) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu.
§  8. Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1-5 lit. a i pkt 6 oraz § 6, oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierają informację o surowcach, z których został wyprodukowany nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin.
§  9. Opinia, oprócz informacji, o których mowa w § 7 i 8, wydana przez:
1) Instytut Nawozów Sztucznych zawiera dodatkowo:
a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego lub mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin,
b) potwierdzenie spełniania przez nawóz mineralny lub mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych i wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
2) 7 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, zawiera dodatkowo:
a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego magnez, a także organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin,
b) potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, a także przez organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin, przewidzianych do rekultywacji gleb lub do stosowania w uprawach polowych;
3) 8 Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa, lub Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, zawiera dodatkowo:
a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin,
b) potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub przez organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin, przewidzianych do stosowania w uprawach roślin warzywnych, uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych, na trawnikach, w uprawach leśnych lub na użytkach zielonych;
4) Instytut Medycyny Wsi - zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi, po prawidłowym ich zastosowaniu;
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny - zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt, po prawidłowym ich zastosowaniu;
6) Instytut Ochrony Środowiska - zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na środowisko, po prawidłowym ich zastosowaniu.
§  10. Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1-5 lit. b, oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierają:
1) wymagania jakościowe nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;
2) ocenę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin stwierdzającą ich przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;
3) informację o oddziaływaniu prawidłowo zastosowanego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko;
4) informację o możliwości stosowania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin - w przypadku takich nawozów lub środków;
5) 9 informację o braku konieczności poddania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby badaniom rolniczym - w przypadkach określonych w § 2 ust. 4.
§  11. Opinia jednostki organizacyjnej w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 7, oprócz informacji, o których mowa w § 7 pkt 1 i 3, zawiera ocenę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002.
§  12.
1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań nawozów lub środka wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera:
1) nazwę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;
2) opis technologii produkcji zawierający informacje o rodzaju surowców lub produktów, z których nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin został wyprodukowany, i ich nazwy;
3) dane dotyczące formy azotu, jeżeli jednym z surowców są nawozy azotowe lub wieloskładnikowe zawierające azot;
4) deklarację producenta o spełnianiu przez nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych;
5) 10 deklarację producenta o właściwościach lub parametrach gleby, na które oddziałuje środek poprawiający właściwości gleby.
2. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 i 6, zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 1;
2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu.
3. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1-5 lit. b, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, zawiera:
1) badania i opinie wymagane dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;
2) opinię wydaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu o możliwości stosowania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin - w przypadku ich łącznego stosowania.
4. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1-5 lit. a, pkt 6 i 7 oraz § 6, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, zawiera:
1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;
2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Medycyny Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny oraz Instytut Ochrony Środowiska:
a) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, wymaganych dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
b) opinię o spełnianiu przez nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.
§  13. W treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu, niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania, są zawarte:
1) nazwa nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;
2) informacja o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;
3) sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu - w przypadku nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu stosowanych w postaci płynnej;
4) 11 informacja o ograniczeniach w stosowaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wynikających z przepisów Unii Europejskiej - w przypadku nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wytworzonych z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierających w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce, lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych;
5) informacje o sposobie przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;
6) pouczenie o środkach ostrożności.
§  14.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środkach wspomagających uprawę roślin nie może przekraczać, w przypadku:
1) chromu (Cr) - 100 mg,
2) kadmu (Cd) - 5 mg,
3) niklu (Ni) - 60 mg,
4) ołowiu (Pb) - 140 mg,
5) rtęci (Hg) - 2 mg

- na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

2. W nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest występowanie:
1) żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.;
2) bakterii z rodzaju Salmonella.
3. W przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 7, oprócz spełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1.000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu.
4. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych i środkach wspomagających uprawę roślin pochodzenia mineralnego nie może przekraczać:
1) w wapnie nawozowym:
a) kadmu (Cd) - 8 mg,
b) ołowiu (Pb) - 200 mg

- na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierającym magnez:
a) kadmu (Cd) - 15 mg,
b) ołowiu (Pb) - 600 mg

- na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO);

3) w pozostałych nawozach mineralnych i środkach wspomagających uprawę roślin pochodzenia mineralnego:
a) arsenu (As) - 50 mg,
b) kadmu (Cd) - 50 mg,
c) ołowiu (Pb) - 140 mg,
d) rtęci (Hg) - 2 mg

- na kg masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

§  15. Nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, powinny spełniać następujące wymagania jakościowe:
1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N) oraz 1 % (m/m) każdej z obecnych form azotu w przypadku ich deklarowania,
b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 20 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,3 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,08 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
§  16. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369).
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 listopada 2007 r. pod numerem 2007/0628/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

1 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
2 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
3 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
6 § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
7 § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
8 § 9 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
9 § 10 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
10 § 12 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.
11 § 13 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.224.1804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2010 r.