Art. 32a. - [Opłaty za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych] - Nawozy i nawożenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2023 r.
Art.  32a.  [Opłaty za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych]
1.  46
 Podmioty podlegające nadzorowi, o którym mowa w art. 30, ponoszą opłaty za wykonywanie przez Inspekcję czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że:
1)
nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12 pkt 5 lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, lub nie spełniają wymagań określonych w art. 5, lub nie spełniają wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin,
2)
produkty pofermentacyjne nie spełniają wymagań o zawartościach procentowych substancji organicznej i składników pokarmowych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 4, deklarowanych przez podmiot uprawniony do wykonywania działalności w biogazowniach rolniczych albo dopuszczalnych rodzajów zanieczyszczeń i ich wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11a.
2. 
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi maksymalnie 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym wykonano czynności kontrolne lub przeprowadzono badania laboratoryjne, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2a.  47
 Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala w drodze decyzji wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrolę.
2b.  48
 Opłaty, o których mowa w ust. 1, są uiszczane na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu wysokości opłaty stała się ostateczna.
3. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez Inspekcję lub upoważnione do przeprowadzania badań jednostki przy wykonywaniu danej czynności kontrolnej lub przeprowadzaniu badania oraz czas niezbędny do ich wykonania lub przeprowadzenia.
46 Art. 32a ust. 1 zmieniony przez art. 15 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1597) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2023 r.
47 Art. 32a ust. 2a dodany przez art. 15 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1597) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2023 r.
48 Art. 32a ust. 2b dodany przez art. 15 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1597) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2023 r.