Określenie wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.17.108

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:
Określa się stawki opłat za przeprowadzenie:
1)
czynności kontrolnych, w tym:
a)
dojazd osób kontrolujących do miejsca przeprowadzenia kontroli nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" oraz środka wspomagającego uprawę roślin - w wysokości:
7,80 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi do 10 km,
20,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 10 km do 50 km,
59,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 50 km do 100 km,
98,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 100 km do 150 km,
137,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 150 km do 200 km,
157,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 200 km,
b)
pobranie próbki do badań laboratoryjnych - w wysokości 23,00 zł,
c)
kontrolę oznakowania nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" oraz środka wspomagającego uprawę roślin - w wysokości 3,00 zł,
d)
kontrolę dokumentów - w wysokości 17,00 zł,
e)
wysłanie próbki do badań - w wysokości 100 % kosztów wysłania tej próbki do badań,
f)
kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" oraz środka wspomagającego uprawę roślin - w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;
2)
badań laboratoryjnych - w wysokości określonej w przepisach w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
1. 
Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego w kwocie i terminie określonych w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
2. 
Właściwość miejscową urzędu skarbowego i wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, o których mowa w ust. 1, ustala się według siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu kontrolowanego. Jeżeli podmiot kontrolowany nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo jest odpowiednio - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście oraz wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla województwa mazowieckiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2020 r.