Art. 6. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542, 691, 868 i 1165) wprowadza się następujące zmiany:

1) 1
 w art. 10 w ust. 1 po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:

"15b) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008);";

2)
po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

"Art. 11b. Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.";

3)
w art. 13 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i pkt 5 w brzmieniu:

"5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę";

4)
w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.";

5)
w art. 33 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b;";

6)
w art. 34 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b, wydawane są w formie ustnej.";

7)
w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wystąpienia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b, powinny zawierać wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.".

1 Art. 6 pkt 1 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1986) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 grudnia 2016 r.