[Ustalenia dokonane w toku kontroli ] - Art. 33. - Państwowa Inspekcja Pracy. - Dz.U.2022.1614 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Ustalenia dokonane w toku kontroli ] - Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1614 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  33.  [Ustalenia dokonane w toku kontroli ]
1. 
W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy:
1)
wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-4 i pkt 6-7 oraz art. 11a;
2)
kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b;
3)
wnosi powództwa oraz wstępuje do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 11;
4)
podejmuje inne działania, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów.
2. 
Środki prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego, inspektor pracy kieruje do tego podmiotu, bez względu na swoją właściwość terytorialną. Jeżeli usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie wymaga decyzji pracodawcy, a także gdy nie można inaczej uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników, decyzje, o których mowa w art. 34 ust. 1, wydaje się osobie kierującej tą jednostką.