[Elementy wystąpienia – wnioski pokontrolne] - Art. 36. - Państwowa Inspekcja Pracy. - Dz.U.2022.1614 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Elementy wystąpienia – wnioski pokontrolne] - Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1614 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  36.  [Elementy wystąpienia – wnioski pokontrolne]
1. 
Wystąpienia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b, powinny zawierać wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.
2. 
Podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.