[Kontrola ad hoc] - Art. 24. - Państwowa Inspekcja Pracy. - Dz.U.2022.1614 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Kontrola ad hoc] - Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1614 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  24.  [Kontrola ad hoc]
1. 
Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
2. 
Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy.
3. 
Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia.
4. 
Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawierać następujące dane:
1)
wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie organu kontroli;
3)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;
4)
określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
5)
oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;
6)
wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
7)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
8)
pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;
9)
datę i miejsce wystawienia upoważnienia.
5. 
Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające dane, o których mowa w ust. 4.
6. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy.
7. 
Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy - kierowników oddziałów do wydawania upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 5.