Art. 11. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  11. 
1. 
W razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynikające z umowy zawartej w trybie innym niż określony przepisami ustawy zmienianej w art. 4, przed dniem 1 września 2016 r., każda ze stron takiej umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
3. 
Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. 
Przepisy art. 8 ust. 3 i 7 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.