Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Przepisy przejściowe dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej

Przepisy przejściowe dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej

Przepisy przejściowe dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w. - wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany będą miały zastosowanie do umów, które zostały zawarte od dnia wejścia w życie ustawy, a także do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., które będą trwały w tym dniu. W przypadku umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów przewidziano możliwość prowadzenia negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

Krok: uchwalenie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę są:

– ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) - dalej u.m.w.

– ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Krok: czy przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017?

Od dnia 1 stycznia 2017 r. gwarancją minimalnego wynagrodzenia za pracę objęte są również osoby fizyczne zatrudnione na podstawie odpłatnej umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług (art. 734 i art. 750 k.c.). Poza osobami fizycznymi wykonującymi pracę na podstawie zlecenia minimalna stawka godzinowa będzie stosowana do osób, które wykonują jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie wykonują zadania wynikające z zawartej umowy zlecenia, jako tzw. „osoby samozatrudnione”.

Zatem minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku realizowania umowy zlecenia/o świadczenia usług przez:

– osobę fizyczną albo

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników i niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, tj. „osobę samozatrudnioną”

na rzecz:

– przedsiębiorców albo

– innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

W 2017 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej wyniesie 13 zł. W przypadku zawarcia odpłatnej umowy zlecenia/ świadczenia usług wysokość wynagrodzenia musi być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia/świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Minimalna stawka godzinowa musi być zagwarantowana bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (tj. według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej).