Art. 1. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 i 219) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, z tym że w przypadku gdy wniosek jest składany za pomocą tego formularza przez producenta niebędącego osobą fizyczną, to składa go osoba:

1) uprawniona do reprezentacji tego producenta - jeżeli jego reprezentacja jest jednoosobowa;

2) upoważniona przez osoby uprawnione do reprezentacji tego producenta - jeżeli jego reprezentacja jest wieloosobowa.

1b. Załączniki do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, dołącza się jako dokumenty utworzone za pomocą tego formularza, a w przypadku gdy stanowią dokumenty wymagające opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci elektronicznej jako:

1) dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo

2) elektroniczne kopie dokumentów powstałych w postaci papierowej i opatrzonych przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17.

1c. W przypadku gdy załączniki, o których mowa w ust. 1b, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, można je złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo lub nadać za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

1d. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji jest wymagane uwierzytelnienie osoby składającej ten wniosek:

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) lub

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.";

2)
po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. Po zakończeniu postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, a w przypadku gdy na te decyzje przysługuje skarga do sądu administracyjnego:

1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo

2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu postępowania sądowo - administracyjnego

- w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:

1) wznowienie postępowania,

2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,

3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

- w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji, w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.

3. Elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się:

1) w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Do postępowania:

1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.";

3)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu;

2) szczegółowe warunki i tryb składania wniosku o wpis do ewidencji producentów za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w tym format danych, w jakim elektroniczne kopie dokumentów będą dołączane do tego wniosku, uwzględniając wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę potrzebę identyfikacji osoby składającej wniosek i zabezpieczenia przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.".