Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1567

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwanego dalej "Instytutem".";

3) w art. 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu:

1) uhonorowanie i upamiętnienie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;

2) prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku;

3) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.",

b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w zakresie, o którym mowa w ust. 1;";

4) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W strukturze organizacyjnej Instytutu działa Ośrodek Badań na Totalitaryzmami realizujący cele określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3.";

5) w art. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Rada Naukowa.";

6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Do Rady Naukowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w zakresie dotyczącym uchwalania statutu Instytutu oraz opiniowania rocznego planu finansowego Instytutu.";

7) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczny plan finansowy ustala Dyrektor Instytutu.";

8) w art. 13 uchyla się ust. 5;
9) w art. 14 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1 pkt 1";
10) w art. 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niewykorzystane w roku 2017 środki dotacji, o której mowa w ust. 1, przechodzą na kolejne lata obrotowe.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Środki dotacji, o których mowa w ust. 2, mogą zostać również przeznaczone na:

1) pozyskanie, za zgodą ministra, nieruchomości niezbędnych do rozpoczęcia działalności Instytutu w przypadku niewyposażenia Instytutu w nieruchomości zgodnie z art. 20 ust. 1;

2) finansowanie kosztów, w tym inwestycji, związanych z działalnością Instytutu.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezydent nadaje odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, a w przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 15a, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zaś w przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 15b, na wniosek Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.";

2) w art. 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wnioski o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas przedstawia Prezydentowi Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1567), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą - Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, oraz po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 975) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji społecznych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1379) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji społecznych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.".

Art.  5. 
1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy państwowa instytucja kultury Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego ulega likwidacji.
2.  Z dniem likwidacji, o której mowa w ust. 1:
1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykreśli Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez tego ministra;
2) pracownicy Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego stają się pracownikami Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076);
3) mienie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego staje się nieodpłatnie mieniem Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego;
4) zobowiązania i wierzytelności Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego przejmuje nieodpłatnie Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego;
5) Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego wstępuje w stosunki prawne, których podmiotem jest Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, w szczególności staje się podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej likwidacją, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
3.  Nabycie mienia i przejęcie zobowiązań i wierzytelności, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego na dzień przekazania tych składników.
4.  Wartość przejętego mienia powiększa fundusz statutowy Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, z wyjątkiem wartości rzeczowego majątku trwałego sfinansowanego dotacją, która zwiększa rozliczenia międzyokresowe Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.
5.  Wartość poszczególnych składników przejmowanego majątku ustala się:
1) w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, z uwzględnieniem naliczonych odpisów umorzeniowych, w przypadku składników zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych;
2) w wysokości wynikających z ksiąg rachunkowych - w przypadku pozostałych składników.
Art.  6. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dostosuje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy statut Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  7. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.