[Nagrody rzeczowe i finansowe ustanawiane i finansowane przez Instytut] - Art. 14. - Instytut Solidarności i Męstwa imienia... - Dz.U.2022.475 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Nagrody rzeczowe i finansowe ustanawiane i finansowane przez Instytut] - Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  14.  [Nagrody rzeczowe i finansowe ustanawiane i finansowane przez Instytut]
1. 
Instytut może ustanawiać i finansować nagrody rzeczowe i finansowe dla osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1.
2. 
Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, oraz rodzaje tych nagród, uwzględniając potrzebę godnego i sprawiedliwego uhonorowania osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1.