Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.15.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r.

Art.  1.

Instytut Muzyczny Warszawski zostaje przemianowany na Konserwatorjum Muzyczne w Warszawie.

Art.  2.

Konserwatorjum Muzyczne w Warszawie jest państwowa wyższą szkołą muzyczną, pozostającą w zawiadywaniu Ministra Sztuki i Kultury.

Art.  3.

Zadaniem Konserwatorjum jest wszechstronne kształcenie w sztuce muzycznej, przygotowywanie nauczycieli i nauczycielek różnych działów muzyki i śpiewu, krzewienie wiedzy muzycznej.

Art.  4.

W bezpłatnem użytkowaniu Konserwatorjum pozostaje nadal na zasadach dotychczasowych na cały czas istnienia Konserwatorjum nieruchomość warszawska, wymieniona w art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1889 r. oznaczona № hipotecznym 2874 lit. C.

Art.  5.

Gdyby Konserwatorjum przestało istnieć lub z nieruchomości, w art. 4 niniejszego dekretu wspomnianej, korzystać, - w takim razie nieruchomość ta ze wszystkiemi znajdującemi się na niej gmachami i zabudowaniami ma być zwrócona Magistratowi m. st. Warszawy.

Art.  6.

Konserwatorjum, będąc odrębną osobą prawną, może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, przewidzianemi w prawie sposobami zarządzać swojem mieniem, bronić praw swoich w sądzie.

Zbywanie majątku Konserwatorjum może się odbywać za zezwoleniem Ministra Sztuki i Kultury.

Do zawarcia aktów hipotecznych, do których wpływa Konserwatorjum, potrzebne jest zezwolenie Ministra Sztuki i Kultury.

Art.  7.

Minister Sztuki i Kultury wyda statut, określająca organizację i sposób funkcjonowania Konserwatorjum.

Art.  8.

Przez wydanie niniejszego dekretu Ustawa Instytut Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r. traci moc obowiązującą.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.