Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.25.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZTUKI I KULTURY
w przedmiocie Statutu Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie.

Na mocy art. 7 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. Dz. Pr. № 15 poz. 214 wydaję następujący statut Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie:
Art.  1.

Konserwatorjum Muzyczne w Warszawie jest państwową wyższą szkołą muzyczną, pozostającą w zawiadywaniu Ministra Sztuki i Kultury. (Art. 2 ogłoszonego w Dzienniku Praw № 15/1919 r. poz. 214 dekretu w przedmiocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dn. 23 maja 1889 r.).

Art.  2.

Zadaniem Konserwatorjum jest wszechstronne kształcenie w sztuce muzycznej, przygotowywanie nauczycieli i nauczycielek różnych działów muzyki i śpiewu, krzewienie wiedzy muzycznej. (Art. 3 tegoż dekretu).

Art.  3.

Konserwatorjum, będąc odrębną osobą prawną, może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy przewidzianemi w prawie sposobami, zarządzać swojem mieniem, bronić praw swoich w sądzie.

Zbywanie majątku Konserwatorjum może się odbywać za zezwoleniem Ministra Sztuki i Kultury.

Do zawarcia aktów hipotecznych, do których wpływa Konserwatorjum, potrzebne jest zezwolenie Ministra Sztuki i Kultury. (Art. 6 tegoż dekretu).

Art.  4.

Językiem urzędowym i wykładowym Konserwatorjum jest język polski.

Art.  5.

Wydatki związane z prowadzeniem Konserwatorjum są pokrywane z wpływów następujących:

1. z opłat uczniów za naukę w Konserwatorjum;

2. z najmu pomieszczeń gmachu, pozostającego w użytkowaniu Konserwatorjum;

3. z wynajmowania sali koncertowej;

4. z dochodów płynących z koncertów, przedstawień, odczytów i t. d., urządzanych na rzecz Konserwatorjum;

5. z fundacji, dobrowolnych ofiar, darowizn, zapisów;

6. z subsydjów, udzielanych przez rząd.

Art.  6.

Zarządzenie Ministra może ustalać i inne źródła dochodów na rzecz Konserwatorjum, nie wymienione w art. 5.

Art.  7.

Konserwatorjum posiada własną pieczęć z herbem Państwa Polskiego oraz napisem: Konserwatorjum Muzyczne w Warszawie.

Art.  8.

Ministrowi Sztuki i Kultury przysługuje prawo tworzenia organów, mających na celu popieranie działalności Konserwatorjum

Art.  9.

W skład Konserwatorjum wchodzą: wykładający, uczniowie i uczenice oraz urzędnicy i służba Konserwatorjum.

Art.  10.

Sprawami Konserwatorjum kierują:

1. Dyrektor;

2. Wice-Dyrektor;

3. Rada Pedagogiczna.

Art.  11.

Na czele Konserwatorjum stoi dyrektor.

Art.  12.

Dyrektora i wice-dyrektora mianuje Minister z pośród osób zaszczytnie znanych ze swej działalności artystycznej i pedagogicznej, z grona kandydatów przedstawionych przez Radę Pedagogiczną w liczbie nie mniej niż trzech na każdy z tych urzędów, oddzielnie.

Pierwszego dyrektora i wice-dyrektora mianuje bezpośrednio Minister na czas do wydania pragmatyki służbowej, wspomnianej w art. 28 statutu niniejszego, lecz nie mniej niż do dnia 1 lipca 1921 roku.

Dyrektor.

Art.  13.

Dyrektor Konserwatorjum jest bezpośrednim zwierzchnikiem Konserwatorjum w stosunkach wewnętrznych i przedstawicielem jego na zewnątrz.

Art.  14.

Do dyrektora należy nadawanie kierunku artystycznego i nadzór nad działalnością pedagogiczną Konserwatorjum, oraz ogólne zarządzanie majątkiem Konserwatorjum i jego funduszami.

W szczególności do dyrektora należy:

1. przedkładanie Ministrowi do zatwierdzenia projektów i wniosków, mających na celu podniesienie i rozszerzenie działalności artystycznej Konserwatorjum;

2. przewodniczenie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

3. przedkładanie jej uchwał Ministrowi w wypadku, gdy uchwała Ministrowi w myśl statutu niniejszego przedstawioną być winna;

4. czuwanie nad tem, aby wykładający należycie pełnili swe obowiązki;

5. udzielanie wykładającym i wice-dyrektorowi urlopów do dni 14 oraz wyrażanie opinji o prośbach o urlopy dłuższe, których udziela Minister;

6. składanie Ministrowi w końcu semestru letniego sprawozdania z działalności Konserwatorjum za cały rok ubiegły;

7. układanie, po wysłuchaniu doradczego głosu Rady Pedagogicznej, preliminarzy budżetowych Konserwatorjum i przedstawianie ich Ministrowi.

Art.  15.

Dyrektor jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich zarządzeń, przewidzianych przez obowiązujące przepisy, oraz uchwał Rady Pedagogicznej. Jeżeli dyrektor uważa, że nie może odpowiadać za wykonanie którejś z tych uchwał, w takim razie wykonanie jej zawiesza, przedkładając ją niezwłocznie pod rozpoznanie Ministra, do którego należy ostateczna w tym przedmiocie decyzja.

Art.  16.

Korespondencję w imieniu Konserwatorjum oraz umowy, zobowiązania, czeki, przekazy, pełnomocnictwa i t. d. podpisuje dyrektor względnie wice-dyrektor.

Art.  17.

Urlopów dyrektorowi udziela Minister.

Wice-dyrektor.

Art.  18.

Wice-dyrektor jest bezpośrednim pomocnikiem dyrektora. W szczególności do wice-dyrektora należy:

1. zastępstwo dyrektora podczas jego nieobecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i we wszystkich stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych;

2. czuwanie nad porządkiem wewnętrznym Konserwatorjum;

3. piecza nad inwentarzem Konserwatorjum.

Art.  19.

Bezpośrednim zwierzchnikiem wice-dyrektora jest dyrektor.

Rada Pedagogiczna.

Art.  20.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1. Dyrektor,

2. Wice-dyrektor,

3. 5 członków Rady z wyborów.

Art.  21.

Członkowie Rady Pedagogicznej wybierani są na rok jeden z pośród wykładających w Konserwatorjum. Wybory są tajne i odbywają się za pomocą kartek. Nieobecni udziału w wyborach nie biorą. Wybranymi są ci, którzy otrzymają największą ilość głosów. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie. Wybory odbywają się w terminie, wyznaczonym przez dyrektora, który też niemi kieruje. Biorący udział w wyborach wypisuje na kartce nazwiska podawanych przez się 5 kandydatów.

Z przebiegu wyborów winien być sporządzony protokuł, który podpisują dyrektor oraz wszyscy biorący udział w wyborach.

Art.  22.

Wybory winny być ostatecznie dokonane w ciągu czterech ostatnich tygodni semestru letniego. Ukonstytuowana Rada Pedagogiczna obejmuje swe urzędowanie w ciągu pierwszych dwu tygodni semestru zimowego.

Art.  23.

Jeżeli w ciągu urzędowania którykolwiek z członków Rady Pedagogicznej utraci możność pełnienia swych obowiązków, w takim razie dyrektor zarządza wybór nowego członka Rady na resztę roku. Wybór ten winien być dokonany na zasadach powyżej wskazanych.

Art.  24.

Rada Pedagogiczna kieruje sprawami Konserwatorjum o charakterze pedagogiczno-artystycznym.

Do zakresu działalności Rady Pedagogicznej należą przedewszystkiem:

1. troska o to, aby każdy uczeń przeszedł całkowity kurs zaleconego mu programu;

2. udzielanie dyplomów i świadectw na podstawie przepisów, wydanych w tym przedmiocie przez Ministra Sztuki i Kultury;

3. przedstawianie za pośrednictwem dyrektora Ministrowi do zatwierdzenia kandydatów na wykładających wraz z wyczerpującą opinją o artystycznych i pedagogicznych kwalifikacjach tych kandydatów;

4. układanie programu nauczania, który ulega zatwierdzeniu przez Ministra, oraz przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów zmian programu;

5. ustalenie sposobu dokonywania egzaminów, ulegające zatwierdzeniu przez Ministra;

6. opinjowanie o wartości artystycznej instrumentów muzycznych, należących do Konserwatorjum;

7. decydowanie w kwestjach spornych, powstałych pomiędzy wykładającymi na tle ich obowiązków;

8. całkowite lub częściowe zwalnianie uczniów od czesnego w granicach przez Ministra wskazanych, przyznawanie stypendjów, przedstawianie kandydatów do stypendjów oraz przyznawanie nagród uczniom;

9. rozstrzyganie spraw zwalniania i usuwania członków Rady Pedagogicznej od pełnienia tych obowiązków;

10. przedkładanie dyrektorowi opinji w kwestjach, czy przyjęte przez wykładającego zajęcia poboczne godzą się z jego stanowiskiem w Konserwatorjum;

11. decydowanie w sprawach wydalania uczniów z Konserwatorjum;

12. przedstawianie Ministrowi wniosków w sprawach usuwania wykładających;

13. uchwalanie regulaminu obrad Rady Pedagogicznej, który ulega zatwierdzeniu przez Ministra.

Art.  25.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor, który też przewodniczy na jej posiedzeniach. Sprawy rozstrzygane są większością głosów. W razie równości głosów głos dyrektora przeważa.

Art.  26.

Uchwały Rady, które wymagają zatwierdzenia przez Ministra, dyrektor przedstawia mu do zatwierdzenia w ciągu dni siedmiu od daty powzięcia uchwały. Minister może do uchwał wprowadzać zmiany. Decyzja Ministra w tym przedmiocie jest ostateczna.

Art.  27.

Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli w obradach bierze udział najmniej trzech członków oprócz dyrektora lub jego zastępcy jako przewodniczącego.

Personel Pedagogiczny.

Art.  28.

Do czasu wydania osobnej pragmatyki, określającej prawa i obowiązki służbowe personelu pedagogicznego Konserwatorjum, wykładający winni stosować się do przepisów ustawy niniejszej.

Art.  29.

Każdy wykładający sprawuje swe czynności na warunkach, określonych w umowie, zawartej z nim przez dyrektora Konserwatorjum. Umowa ta nabiera mocy obowiązującej o ile kandydaci i umowa zostaną zatwierdzeni przez Ministra.

Art.  30.

Wykładającymi mogą być osoby płci obojga.

Art.  31.

Usuwa wykładających Minister na wniosek Rady Pedagogicznej.

Art.  32.

Wykładający winien ściśle przestrzegać godzin pracy, o ile jakaś przeszkoda zmusza do chwilowego przerwania swych czynności, winien zawiadomić o tem dyrektora.

Art.  33.

Władzą dyscyplinarną personelu pedagogicznego jest dyrektor.

Uczniowie.

Art.  34.

Uczniami Konserwatorjum mogą być osoby płci obojga, mające nie mniej 8-u lat ukończonych i nie więcej nad lat 30.

Na wyjątki co do wieku w każdym poszczególnym wypadku zezwalać może Rada Pedagogiczna.

Art.  35.

Kandydat, zgłaszający się na ucznia Konserwatorjum, winien przedstawić:

1. podanie o przyjęcie do Konserwatorjum;

2. metrykę urodzenia;

3. świadectwo szkolne, jeśli je posiada;

4. świadectwo lekarza o stanie zdrowia.

Za kandydatów nieletnich działają ich rodzice, względnie opiekunowie.

Art.  36.

Uczniów przyjmuje się do Konserwatorjum na kurs odpowiedni po zdaniu właściwego egzaminu w zakresie, określonym przez program.

Art.  37.

Uczniowie Konserwatorjum dzielą się na uczniów rzeczywistych i wolnych słuchaczy.

Uczniem rzeczywistym jest ten, kto uczęszcza na wszystkie wykłady, stanowiące według programu całokształt nauczania.

Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia rzeczywistego od obowiązku uczęszczania na wykłady poszczególnych przedmiotów, o ile są mu one dobrze znane, co przez egzamin stwierdzić należy.

Art.  38.

Wolnym słuchaczem jest ten, kto uczęszcza na wykłady poszczególnych przedmiotów, nie ogarniających całokształtu nauki, przez program określonej.

Art.  39.

Uczniowie Konserwatorjum winni uiszczać regularnie opłatę za naukę.

Art.  40.

Zasady udzielania dyplomów i świadectw oraz prawa, z których uczniowie Konserwatorjum korzystają, określone zostaną przez specjalne w tym przedmiocie przepisy.

Personel administracyjny i służba.

Art.  41.

Personel administracyjny Konserwatorjum stanowią: sekretarz, nadzorczyni oraz siły pomocnicze w miarę potrzeby.

Art.  42.

W myśl artykułu 18 statutu niniejszego, zwierzchnikiem bezpośrednim personelu administracyjnego jest wice-dyrektor.

Art.  43.

Personel administracyjny przyjmuje i zwalnia dyrektor, oprócz sekretarza i nadzorczyni, których mianuje i zwalnia Minister, na wniosek dyrektora.

Art.  44.

Urlopów personelowi administracyjnemu udziela dyrektor.

Art.  45.

Władzą dyscyplinarną personelu administracyjnego jest dyrektor.

Art.  46.

Regulamin, normujący funkcje personelu administracyjnego, układa dyrektor i zatwierdza Minister.

Art.  47.

Służbę przyjmuje i oddala dyrektor.

Art.  48.

Bezpośrednim zwierzchnikiem służby jest sekretarz.

Art.  49.

Władzą dyscyplinarną służby jest dyrektor.

Art.  50.

Regulamin, normujący obowiązki służby, układa dyrektor.

Art.  51.

Wprowadzenie zmian do statutu niniejszego zależy od Ministra.

PRZEPISY PRZECHODNIE.

Art.  1.

Do czasu ustalenia programu nauczania i egzaminowania i jedne i drugie odbywać się będą na zasadach, przyjętych w b. Warszawskim Instytucie Muzycznym.

Art.  2.

Do czasu ustalenia wysokości opłat za nauczanie opłaty winny być uiszczane na zasadach dotychczasowych.

Art.  3.

Obecny personel pedagogiczny, pozostający w Konserwatorjum, będzie sprawował swe czynności na warunkach, wspomnianych w artykule 29 niniejszego statutu.

Art.  4.

Pierwszy dyrektor niezwłocznie po mianowaniu przedsięweźmie czynności celem ukonstytuowania pierwszej Rady Pedagogicznej, która będzie czynną do czasu objęcia urzędowania przez Radę Pedagogiczną, ukonstytuowaną w sposób normalny w ciągu ostatnich 4-ch tygodni semestru bieżącego, stosownie do artykułu 22 niniejszego statutu.

Warszawa, dnia 5 marca 1919 r.