Art. 49. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  49.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 i w art. 53 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
2)
w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Edukacji Narodowej określa szczegółowe zasady nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór Medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.";

3)
w art. 61 w ust. 3 na końcu wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.";
4)
w art. 62 na końcu wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.";
5)
w art. 68 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";
6)
w art. 72 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
7)
w art. 85 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".