Nowość Art. 36. - [Układy zbiorowe pracy] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2023 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  36.  [Układy zbiorowe pracy]
1. 
Układy zbiorowe pracy dla nauczycieli mogą być zawierane na zasadach określonych w dziale jedenastym Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Zawieranie układów zbiorowych pracy dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1, nie może powodować dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.