[Medal Komisji Edukacji Narodowej] - Art. 51. - Karta Nauczyciela. - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Medal Komisji Edukacji Narodowej] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2022 r.
Art.  51.  [Medal Komisji Edukacji Narodowej]
1. 
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2. 
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu.