Zmiana tabeli tarowej stanowiącej załącznik do § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.37.313

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 maja 1938 r.
o zmianie tabeli tarowej stanowiącej załącznik do § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 732) zarządzam co następuje:
Tabela tarowa stanowiąca załącznik do § 4 ust. 1) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej - (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 833) otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą tabela tarowa, stanowiąca załącznik do § 4 ust. 1) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r.-Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej - (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 833) wraz ze zmianami wprowadzonymi w tej tabeli rozporządzeniami Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 268) i z dnia 25 sierpnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 69, poz. 497).

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

TABELA TAROWA.

grafika