Zm.: rozporządzenie z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.34.268

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 kwietnia 1936 r.
O zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".

Na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 732) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej" (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833) wprowadza się następujące zmiany:
a)
Tabela tarowa, stanowiąca załącznik do § 4, otrzymuje, w części dotyczącej pozycyj 95, 96 oraz 403 taryfy celnej przywozowej, następujące brzmienie:
Pozycja taryfy celnejRodzaj opakowaniaTara w procentach wagi brutto
95w beczkach do 260 kg włącznie wagi brutto12
w beczkach powyżej 260 kg wagi brutto 7
w skrzyniach lub blaszankach10
w workach pojedyńczych 2
w workach podwójnych 3
96w beczkach do 260 kg włącznie wagi brutto14
w beczkach powyżej 260 kg wagi brutto 7
w skrzyniach lub blaszankach10
w workach pojedyńczych 2
w workach podwójnych 3
403w skrzyniach12
w skrzyniach a nadto w torbach papierowych lub płóciennych, chociażby przełożonych wiórami drzewnemi13
w skrzyniach lub beczkach - wyłożonych blachą15
w beczkach poniżej 30 kg wagi brutto15
w beczkach od 30 do 60 kg włącznie wagi brutto12
w beczkach o wadze powyżej 60 kg wagi brutto10
w bębnach z dychty lub fornierów10
w blaszankach 9
w skrzyniach i nadto blaszankach20
w koszach i nadto blaszankach14
w workach pojedyńczych 2
w workach podwójnych 3
w workach potrójnych 4
w naczyniach szklanych25
w naczyniach kamiennych35
b)
W paragrafie 14 w zdaniu pierwszem po wyrazach: "za pozwoleniem Ministra Skarbu" dodaje się wyrazy: "lub innej władzy celnej upoważnionej do wydawania takich pozwoleń",
c)
Paragraf 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Gdy przed wydaniem do wolnego obrotu towaru, przy którego odprawie może być, w myśl postanowień taryfy celnej przywozowej, zastosowane za pozwoleniem Ministra Skarbu cło zniżone lub zwolnienie od cła, strona nie złożyła podania o wydanie jej takiego pozwolenia, Minister Skarbu może dodatkowo wydać pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie tego pozwolenia, jeżeli:

a) przed wydaniem towaru do wolnego obrotu została ustalona na wniosek strony tożsamość towaru w sposób określony przepisami wykonawczemi do prawa celnego;

b) strona złożyła w ciągu 30 dni od daty uiszczenia, zakredytowania lub odroczenia należności celnych podanie o zastosowanie do odprawionego towaru zniżonej stawki celnej lub zwolnienia od cła.

2) W przypadkach gdy przed podjęciem towaru do wolnego obrotu strona złożyła podanie o wydanie jej pozwolenia na zastosowanie przewidzianej w taryfie celnej przywozowej zniżonej stawki celnej, lub zwolnienia od cła, lecz podjęła towar do wolnego obrotu przed otrzymaniem takiego pozwolenia, Minister Skarbu może zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie tego pozwolenia, jeżeli przy zachowaniu przepisu pkt. a) ust. 1 paragrafu niniejszego, strona złożyła podanie o zwrot wspomnianej różnicy w ciągu 30-tu dni od daty pisma, którem Ministerstwo Skarbu zawiadomiło ją o wydaniu pozwolenia.

3) Jeżeli strona wniosła zażalenie w sprawie zastosowania taryfy celnej lub przepisów celnych, bieg 30-dniowych terminów, określonych w ustępie 1 i 2 paragrafu niniejszego, rozpoczyna się od daty doręczenia stronie orzeczenia ostatecznego w administracyjnym toku instancyj.

4) Podania określone w ust. 1 i 2 paragrafu niniejszego strona powinna złożyć dołączając kwit celny w urzędzie celnym, który dokonał odprawy. Urząd celny prześle otrzymane podanie do Ministerstwa Skarbu wraz ze sprawozdaniem i dowodami stwierdzającemi tożsamość towaru.

5) Przewidziane w umowach handlowych cła zniżone lub zwolnienia od cła, uzależnione od pozwoleń Ministra Skarbu, mogą być stosowane w trybie ustalonym w ust. 1, 2, 3, 4 paragrafu niniejszego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu 1 maja 1936 r.