Zmiana rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienie rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.930

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 listopada 1927 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Na zasadzie §§ 4 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 117, poz. 1043) zarządzani co następuje:
Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 142) otrzymuje następujące brzmienie:

"Ceny detalicznej sprzedaży soli jadalnej dla całego obszaru Rzeczypospolitej ustanawia się na 34 zł. za 100 kg. soli warzonki i białej soli kamiennej wraz z opakowaniem, oraz na 24 zł. za 100 kg. szarej soli kamiennej wraz z opakowaniem".

Do powyższych cen soli, sprzedawanej w ozdobnych opakowaniach kartonowych po 1 kg, względnie 1/2 kg, będzie się doliczać na koszta opakowania 10 zł. na 100 kg przy opakowaniu po 1 kg soli oraz 14 zł. na 100 kg przy opakowaniu po 1/2 kg soli.

(uchylony).
Sprzedaż soli przemysłowej i bydlęcej odbywa się bezpośrednio odbiorcom lub przez koncesjonowanych sprzedawców soli na ogólnych zasadach handlowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 64, poz. 380).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1927 r. (Dz.U.28.7.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1928 r.
2 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 17 września 1928 r. (Dz.U.28.87.766) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1928 r.